Na osnovno sredstvo za koje prilikom nabave nije korišten pretporez, prilikom prodaje ne obračunava se PDV

Datum: 21.10.2011, Petak
Klasa: 410-01/11-01/571
Davatelj: Porezna uprava

Obratili ste nam se upitom u vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost na prodaju osnovnog sredstva vezanog za djelatnost klađenja. U upitu navodite da društvo ABC ASTORIA CBC d.o.o. obavlja djelatnost klađenja (osnovna djelatnost) i charter brodova te da je upisano u sustav poreza na dodanu vrijednost za usluge chartera. Obzirom na navedeno postavljate pitanje je li društvo ABC ASTORIA CBC d.o.o. obvezno obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost na izlazni račun za prodaju osnovnog sredstva vezanog za djelatnost klađenja u 2010. godini.

U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku:

Odredbama članka 11.a stavka 1. točke k) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 86. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09. i 89/11., u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je isporuka dobara koja je poduzetnik koristio u okviru svoje poduzetničke ……. isključivo za isporuke iz članka 11. i 11.a Zakona za koje nije bio dopušten odbitak pretporeza pri nabavi, oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Međutim ako je poduzetnik za nabavu tih dobara mogao pretporez odbiti u cijelosti ili djelomično takve isporuke podliježu oporezivanju.

Prema tome, ako je u konkretnom slučaju društvo ABC ASTORIA CBC d.o.o. predmetno osnovno sredstvo koristilo isključivo za isporuke iz članka 11.a Zakona za koje nije bio dopušten odbitak pretporeza pri nabavi tada sukladno odredbama članka 11.a stavka 1. točke k) Zakona i članka 86. Pravilnika prilikom prodaje tog sredstva nije obvezano obračunati porez na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja