Nabava kombi vozila za invalide od proračunskog korisnika – oporeziva posebnim porezom na promet 5%

Datum: 21.10.2010, Četvrtak
Klasa: 410-01/10-01/2021
Davatelj: Porezna uprava

Proračunski korisnik, Centar za odgoj i obrazovanje "D.", uputio nam je dopis u kojem navode da je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi za ustanove socijalne skrbi putem javnog nadmetanja nabavilo kombi vozila, a za tu ustanovu kombi vozilo sa ugrađenom rampom za invalide. Nakon isteka ugovora o leasingu zaključenog između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i leasing društva Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Odlukom o ustupanju u vlasništvo vozila bez naknade, klasa: 406-09/06-01/174, ur. broj: 534-06-2-1/6-10-850 od 13. rujna 2010. godine, ustupa Centru za odgoj i obrazovanje "Dubrava" predmetno vozilo bez naknade. Pod točkom I. Odluke navodi se da taj ustup vozila ne podliježe obvezi plaćanja poreza na promet osobnih motornih vozila, jer je vozilo ustupljeno bez naknade, budući da je nabavljeno za potrebe ustanove. Međutim, na temelju navedenog (i ostale dokumentacije) Ministarstvo unutarnjih poslova nije htjelo provesti promjenu vlasništva, s obrazloženjem da trebaju od Porezne uprave dobiti rješenje o oslobođenju od plaćanja poreza na promet vozila.

U svezi s navedenim zamolili su Poreznu upravu, kao nadležno tijelo, tumačenje zakonskih propisa, obzirom da u financijskom planu nemaju osigurana sredstva za navedene namjene.

U nastavku dajemo traženo mišljenje.

Prema odredbama članka 1. stavak 2. i 3. Zakonom o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Nar. nov., br. 139/97. – 21/10.) na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne i fizičke osobe plaća se posebni porez na promet, ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost.

Člankom 7. citiranog Zakona, koji uređuje oslobođenje od plaćanja posebnog poreza i poreza na promet, nije propisano porezno oslobođenje za slučaj koji se navodi u upitu, a porezni obveznik posebnog poreza iz članka 1. stavka 2. istog Zakona je kupac ili stjecatelj, u konkretnom slučaju Centar za odgoj i obrazovanje "Dubrava".

Ministarstvo financija - Porezna uprava nema mogućnosti mimo odredbi Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, pojedinog obveznika osloboditi od obveze plaćanja posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila i ostalih motornih vozila.

Povratak na mišljenja