Naknada koju ostvaruje fizička osoba od više drugih fizičkih osoba na temelju sklopljenih ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Datum: 10.01.2008, Četvrtak
Klasa: 410-01/07-01/1687
Davatelj: Porezna uprava

Dostavili ste nam upit Klasa: 410-01/07-01/3112, ur.broj: 513-07-01-07-2 od 3. prosinca 2007. godine obveznika poreza na dohodak M. P., a i upit Klasa: 215-03/07-01/14, ur.broj: 513-07-01-06-08 od 14. prosinca 2007. godine, koji se odnosi na porezni tretman naknada koje fizička osoba ostvaruje od više drugih fizičkih osoba i to po sklopljenim ugovorima o dosmrtnom uzdržavanju.

Člankom 38. stavci 1. i 2. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00., 86/01. – ispr. i 150/02.) propisano je da se poduzetnikom smatra svaka fizička ili pravna osoba, udružene osobe ili imovinska masa bez pravne osobnosti, koja gospodarstvenu djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi. Gospodarstvenom djelatnošću smatra se razmjena dobara i usluga na tržištu radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi.

U predmetnom slučaju fizička osoba koja je davatelj uzdržavanja bavi se uzdržavanjem više fizičkih osoba koje su primatelji uzdržavanja, za što ostvaruje naknadu u vidu njihove imovine (mirovine i drugog).

Navedeno upućuje na obavljanje djelatnosti socijalne skrbi i to skrbi za korisnike izvan njihove obitelji u skladu s člancima 61. do 77. Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03. i 44/06.), a time i na obavljanje samostalne djelatnosti obrta i drugih posebno nenavedenih djelatnosti iz članka 38. stavci 1. i 2. Općeg poreznog zakona, članka 18. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dohodak i članka 20. stavci 1. i 2. Pravilnika o porezu na dohodak.

Dakle, za svrhe oporezivanja radi se o gospodarstvenoj djelatnosti koju fizička osoba obavlja samostalno u svrhu stjecanja dohotka, neovisno o tome je li nadležno tijelo odobrilo djelatnost ili nije odnosno u konkretnom slučaju radi se o samostalnoj djelatnosti obrta i svim drugim posebno nenavedenim gospodarskim djelatnostima, po kojoj osnovi porezni obveznik treba utvrđivati dohodak od samostalne djelatnosti u skladu s člancima 19. do 24. Zakona o porezu na dohodak.

Povratak na mišljenja