Naknada za odvojeni život od obitelji

Datum: 15.07.2016, Petak
Klasa: 410-01/16-01/1088
Davatelj: Porezna uprava

      Primili smo upit vezan za isplatu naknade za odvojeni život stranca koji je zaposlen u Republici Hrvatskoj, a čija obitelj živi u inozemstvu. Nastavno odgovaramo.
      Stranac je osoba koja nije hrvatski državljanin, a za koju su uvjeti kretanja, boravak te rad, uvjeti rada i prava raspoređenih radnika u Republici Hrvatskoj regulirani Zakonom o strancima (Narodne novine, br. 130/11 i 74/13) te je između ostaloga, člankom 146. stavkom 2. toga Zakona, propisano da se prebivalište stranca smatra mjesto u kojem se stranac s odobrenim stalnim boravkom nastanio s namjerom da u njemu stalno živi. Stavkom 3. istoga članka navedenoga Zakona, omogućilo se strancu s odobrenim stalnim boravkom da umjesto prebivališta, prijavi boravište u mjestu gdje trajnije boravi bez namjere da se u njemu nastani.
      Utvrđivanje i oporezivanje dohotka što ga ostvaruju fizičke osobe, između ostaloga i dohotka od nesamostalnog rada, uređeno je odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; dalje u tekstu: Zakon) pa se člancima 3. i 4. Zakona utvrđuje da je rezident fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište, no rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlena je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću. Nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama ovoga Zakona.    
      Postupak utvrđivanja rezidentnosti u porezne svrhe propisan je odredbama članka 38. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15 i 44/16) iz kojih proizlazi da porezni obveznik ima prebivalište gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan.  Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje uređuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti. Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u tuzemstvu. Uobičajeno boravište u smislu ovoga Zakona ima porezni obveznik u onome mjestu u kojem  se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tome mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem u smislu ovoga Zakona smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.
      O pravu na neoporezivu naknadu za odvojeni život od obitelji, Porezna uprava, Središnji ured, donijelo je mišljenje KLASA: 121-04/07-01/1, URBROJ: 513-07-21-01/08-2 od 14. travnja 2008., u kojemu je navedeno da se naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje radniku za vrijeme provedeno na radu u mjestu sjedišta poslodavca ili njegove izdvojene poslovne jedinice, ako je mjesto rada različito od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta toga radnika i ako su članovi njegove obitelji (bračni drug, djeca, posvojenik, pastorak i štićenik) prijavljeni na istoj adresi stanovanja kao i porezni obveznik. Detaljnije o navedenom mišljenju može se pronaći na web stranici Porezne uprave .
       Dakle, naknada za odvojeni život radnika od obitelji, može se isplatiti samo pod određenim uvjetima, odnosno, ukoliko je radnik, stranac s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlen kod poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a za kojeg obavlja poslove u mjestu koje je različito od mjesta u kojemu je prijavio svoje prebivalište ili uobičajeno boravišta u Republici Hrvatskoj i ako su na adresi prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, stranca, prijavljeni članovi njegove obitelji.

Povratak na mišljenja