Naknada za prijenos vlasništva zemljišta

Datum: 12.11.2015, Četvrtak
Klasa: 350-01/15-02/5
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg upita člancima 170.-175. Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13.), a vezano za određivanje naknade pri prijenosu zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno određuje li se naknada za tržišnu vrijednost prenesenog zemljišta isključivo u novcu ili se može sporazumno izvršiti i u odgovarajućoj nekretnini (drugom zemljištu i slično), daje se sljedeće mišljenje.
Prema odredbi članka 172. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju za preneseno zemljište iz članka 170. i članka 171. stavka 1. toga Zakona odnosno za osnovanu služnost iz članka 171. stavka 2. toga Zakona, vlasniku pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta u vrijeme prijenosa, odnosno u iznosu za koji je umanjena vrijednost nekretnine uslijed osnivanja služnosti u vrijeme njezina osnivanja. Prema, pak, odredbi članka 175. stavku 1. i 2. istog Zakona ured državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba na prijedlog vlasnika saziva raspravu u svrhu sporazumnog utvrđivanja naknade za preneseno zemljište, te ako vlasnik i jedinica lokalne samouprave ne postignu sporazum u pogledu naknade za preneseno zemljište, nadležni sud ovu naknadu po zahtjevu vlasnika određuje u izvanparničnom postupku. 
Iz navedenog slijedi da Zakon o prostornom uređenju sukladno navedenim odredbama propisuje da vlasniku pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta u vrijeme prijenosa, koja se sporazumno utvrđuje između vlasnika i jedinice lokalne samouprave, a ako se sporazum ne postigne, tada naknadu po zahtjevu vlasnika određuje sud. Dakle, propisano je da stranci za predano zemljište pripada naknada u novcu, pa stoga stranka ne može zahtijevati naknadu u drugom obliku. Međutim, mišljenja smo da nema zapreke da se stranka i jedinica lokalne samouprave (ako to obje žele) sporazume da se naknada ne isplaćuje u novcu već da jedinica lokalne samouprave stranci umjesto naknade prenese u vlasništvo drugo odgovarajuće zemljište koje ima istu tržišnu vrijednost kao i zemljište preneseno u vlasništvo jedinice lokalne samouprave.

 

Povratak na mišljenja