Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini

Datum: 10.06.2020, Srijeda
NN br. 67/2020

Naputkom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini (Nar. nov., br. 6/20.).

Ovaj Naputak stupa na snagu 11. lipnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise