Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini

Datum: 23.12.2020, Srijeda
NN br. 144/2020

Naputkom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini (Nar. nov., br. 6/20. i 67/20.).

Ovaj Naputak stupa na snagu 24. prosinca 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise