Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini

Datum: 06.05.2021, Četvrtak
NN br. 49/2021

Naputkom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Nar. nov., br. 11/21.).

Ovaj Naputak stupa na snagu 8. svibnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise