Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini

Datum: 30.06.2021, Srijeda
NN br. 73/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Nar. nov., br. 11/21. i 49/21.).

Ovaj Naputak stupa na snagu 1. srpnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise