Naredba o dopuni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama

Datum: 24.12.2010, Petak
NN br. 145/2010

U Naredbi o zaštiti riba i drugih morskih organizama (Nar. nov., br. 63/10. i 68/10.) u glavi VI., st. 1. podtočki 1., dodaje se alineja 4. koja glasi:
»Tuna (Thunnus thynnus) – od 1. siječnja do 15. veljače.«.

Ova Naredba stupa na snagu 24. prosinca 2010.

Povratak na nove propise