Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2012. godinu

Datum: 26.01.2012, Četvrtak
NN br. 12/2012

Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda, u obveznom mirovinskom osiguranju ako u RH ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u RH ima prebivalište ili odobreni stalni boravak.

Ova se Naredba primjenjuje od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise