Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2011. godinu

Datum: 20.12.2010, Ponedjeljak
NN br. 143/2010

Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda, u obveznom mirovinskom osiguranju ako u RH ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u RH ima prebivalište ili odobreni stalni boravak.

 Ova Naredba stupa na snagu 20. prosinca 2010, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise