Nastanak obveze poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o kupoprodaji sklopljenog protivno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Datum: 23.07.2012, Ponedjeljak
Klasa: 410-20/12-01/12
Davatelj: Porezna uprava

Primili smo upit odvjetnice M. P. o nastanku obveze plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem ugovora sklopljenog protivno odredbi članka 22. stavka 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11.) Na postavljeni upit odgovaramo kako slijedi.

Člankom 22. stavak 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, propisano je da se nezakonito izgrađena zgrada odnosno zemljište na kojem je izgrađena ne mogu otuđiti dok se takva zgrada ne ukloni.

Članak 22. stavak 2. istog Zakona nadalje propisuje da ugovor sklopljen protivno odredbi stavka 1. ovoga članka ne proizvodi pravne učinke i ne može se provesti u zemljišnim knjigama niti u drugim javnim evidencijama.

Prema članku 4. stavak 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00. – Odluka USRH 153/02. i 22/11.) predmet oporezivanja Zakona je promet nekretnina. Prometom nekretnina smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj.

Člankom 14. stavak 1. istog Zakona propisano je nadalje da porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugoga pravnog posla, kojim se stječe nekretnina.

Člankom 22. stavak 1. istog Zakona propisano je da su raskid ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika te raskid ili poništenje ugovora odlukom suda, razlozi za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

Slijedom navedenog, obveza poreza na promet nekretnina nastaje u trenutku sklapanja ugovora. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji kojim se stječe nezakonito izgrađena nekretnina, Porezna uprava rješenjem utvrđuje porez na promet nekretnina. Naime, na nastanak porezne obveze ne utječe činjenica je li nekretnina koja je predmet kupoprodaje izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno je li ugovor sklopljen protivno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Napominjemo da u slučaju raskida ugovora koji je sklopljen protivno odredbi članka 22. stavka 1. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, voljom ugovornih stranaka, odnosno raskida ili poništenja predmetnog ugovora sudskom odlukom, porezni obveznik može u skladu i pod uvjetima iz članka 22. Zakona o porezu na promet nekretnina, podnijeti zahtjev za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

Povratak na mišljenja