Neprofitna organizacija - oporezivanje gospodarske djelatnosti

Datum: 19.12.2018, Srijeda
Klasa: 410-19/18-02/236
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik "S" iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u kojem navodi da je neprofitna ustanova u vlasništvu obveznika Z, kojoj je osnovna djelatnost briga o studentskom standardu, koja se ostvaruje kroz djelatnost studentskog smještaja, studentske prehrane, privremeno i povremeno zapošljavanje studenata, djelatnost studentske kulture i sportsku djelatnost studenata. Navode da su obveznici poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i poreza na dobit, jer pored osnovne djelatnosti obavljaju i gospodarsku djelatnost. 
 
      U upitu su navedene određene situacije u vezi kojih su postavljena sljedeća pitanja:
 
1. Ukoliko porezni obveznik "S" raspolaže slobodnim kapacitetima tijekom akademske godine, a naročito u periodu od 16. srpnja do 31. kolovoza (u tom periodu registriran je kao hostel), tada  pruža uslugu smještaja i prehrane sportašima za vrijeme sudjelovanja na raznim natjecanjima ili za vrijeme priprema za natjecanje. U vezi navedenog postavljeno je pitanje da li je usluga smještaja i prehrane sportaša oslobođena PDV-a temeljem članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u), odnosno smatraju li se navedene usluge usko vezanim uz sport. Također je postavljeno pitanje da li je usluga pranja sportskih dresova, usluga usko vezana uz sport?
 
      Ukoliko su navedene usluge oslobođene PDV-a, zatražena je uputa koju vrstu dokaza u evidencijama Studentski centar mora osigurati da bi u nadzoru mogao pravdati da je navedena usluga ispravno fakturirana. Postavljeno je pitanje da li je potrebno osigurati potvrde sportaša da su članovi sportskih klubova, reprezentacija ili je potreban neki drugi dokaz?
 
      Također je postavljeno pitanje postoji li razlika u poreznom tretmanu obzirom iz kojih zemalja dolaze sportaši jer Studentski centar pruža smještaj i juniorskim nogometnim selekcijama iz Kine, a i državnim reprezentacijama iz Europske unije i Hrvatske?
 
2. Je li usluga pranja i peglanja rublja studentima za vrijeme akademske godine oslobođena PDV-a temeljem članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u i članka 58. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 128/17, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u), kao usluga usko povezana uz pružanje usluge smještaja studentima u studentskim domovima?
 
3. Da li je način iskazivanja usluge doručka, ručka i večere na računu za osobe koje su na noćenju od utjecaja za primjenu povlaštene stope PDV-a od 13%, ako su na računu odvojeno iskazane usluga noćenja, doručka, ručka i večere ili je potrebno na računu iskazati „noćenje s polupansionom“ ili „puni pansion“ ili „noćenje s uključenim doručkom“?
 
4. Postavljeno je pitanje je li šteta koju učine studenti smješteni u studentskom domu za vrijeme akademske godine i ljeta, kao i šteta koju učine gosti smješteni u hostelu (primjerice uništena tuš kada, uništena stolica), oslobođena PDV-a sukladno članku 25. Pravilnika o PDV-u ili je oporeziva PDV-om? Je li od utjecaja za primjenu oslobođenja ako je u Kućnom redu ili u Ugovoru o smještaju sklopljenom sa studentom napisano da student ili gost odgovaraju za nastalu štetu tijekom korištenja usluge smještaja?
5. Navedeno je da Studentski centar obavlja oporezivu djelatnost s pravom na odbitak pretporeza, te oslobođenu temeljem članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u.
 
      S tim u vezi upitu je priložen račun br. 275/1/5, te je u vezi njegovih stavki navedeno sljedeće:
a) stavka ručnici u roli, koriste se u kuhinji u kojoj se priprema hrana i za oporezivu i za oslobođenu djelatnost,
b) stavka salvete 33x33/100, koriste se isključivo za potrebe obavljanja oporezive djelatnosti,
c) stavka ručnici složivi, koriste se isključivo u restoranu u kojem je organizirana prehrana studenata koja je oslobođena PDV-a temeljem članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u.
 
      Postavljeno je pitanje da li se u navedenom slučaju pri utvrđivanju iznosa odbitka  pretporeza primjenjuje „pro rata“ na cijeli iznos PDV-a iskazanog u računu ili je moguć  izračun prava na odbitak pretporeza po stavkama (ukupni iznos PDV-a: 346,50 kuna, iznos  PDV-a po navedenim stavkama: 122,50 kuna, 64,00 kune, 160,00 kuna).
 
Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.

1. Odredbama članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o PDV-u propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju.
 
      Prema odredbama članka 18. stavka 1. Zakona o sportu (Narodne novine od broja 71/06 do 19/16) sportske djelatnosti su sudjelovanje u sportskom natjecanju, sportska priprema, sportska rekreacija, sportska poduka, organiziranje i vođenje sportskog natjecanja te upravljanje i održavanje sportske građevine.
 
       Slijedom navedenog, mišljenja smo da se usluga smještaja i prehrane sportaša za vrijeme sudjelovanja na raznim natjecanjima ili za vrijeme priprema za natjecanje, koju obavlja Studentski centar ako raspolaže slobodnim kapacitetima tijekom akademske godine, kao i u dijelu godine kada je registriran kao hostel, zatim usluga pranja sportskih dresova, ne mogu smatrati uslugama usko povezanim uz sport, te se na njih ne može primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o PDV-u.
 
      Prema odredbama članka 19. Zakona o PDV-u mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući smještaj u hotelima ili objektima slične namjene, smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi.
 
      Stoga, ukoliko je Studentski centar u predmetnom slučaju obavio uslugu smještaja, smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene sportašima članovima sportskih klubova te reprezentacija iz trećih zemalja, te sportašima iz država članica Europske unije, uključujući Hrvatsku, na navedenu uslugu može primijeniti sniženu stopu PDV-a 13% iz članka 38. stavka 3. Zakona o PDV-u.
 
2. Prema odredbama članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u i članka 58. stavka 1. Pravilnika o PDV-u PDV ne plaća se na obrazovanje djece i mladeži, predškolsko, školsko ili sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.
 
      Odredbama članka 58. stavka 2. Pravilnika o PDV-u propisano je, između ostalog, da je plaćanja PDV-a oslobođena isporuka dobara izravno vezana uz obavljanje usluga obrazovanja kao što su smještaj i prehrana studenata u studentskim domovima i slično.
 
      Slijedom navedenog, usluga pranja i peglanja rublja studentima za vrijeme akademske godine koju obavlja Studentski centar podliježe oporezivanju PDV-om obzirom da oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u na navedenu uslugu nije primjenjivo.
 
3. Odredbama članka 38. stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u i članka 47. stavka 2. točke a) Pravilnika o PDV-u propisano je između ostalog da usluga smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, podliježe oporezivanju PDV-om po stopi 13%.
 
      U vezi navedenog važno je istaknuti da se doručak, ručak ili večera koji se poslužuju izvan usluge smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, oporezuju stopom PDV-a od 25%.
 
4. Odredbama članka 25. stavaka 1. i 2. Pravilnika o PDV-u propisano je da se isporuka kojom se obeštećuje primatelja za štetu nastalu po osnovi ranije isporuke ne smatra isporukom koja podliježe oporezivanju već odštetom. O odšteti se radi samo u slučaju kada isporučitelj temeljem zakona ili ugovora odgovara za štetu i njene posljedice i određenim isporukama tu štetu otklanja. Stavkom 3. istoga članka propisano je da je za procjenu radi li se o odšteti ili oporezivoj isporuci odlučujuće jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 2. toga članka.
 
      Odštetom se ne smatra isporuka koja u cijelosti ili u dijelu predstavlja novu isporuku, sukladno odredbama članka 25. stavka 4. Pravilnika o PDV-u.
  
      Kada se radi o obračunu odštete, treba odrediti o kakvom se odnosu radi između tražitelja odštete i počinitelja štete.   
 
      Što se tiče štete koju počine studenti smješteni u studentskom domu, kao i štete koju počine gosti smješteni u hostelu (uništena tuš kada, uništena stolica), u slučaju kada je ugovorom između poreznog obveznika "S" i studenata, odnosno gostiju hostela ugovorena nadoknada takve štete, tada zaračunavanje iste predstavlja odštetu koja ne podliježe oporezivanju PDV-om sukladno odredbama članka 25. stavaka 1. i 2. Pravilnika o PDV-u.
 
 5. Prema odredbama članka 58. stavka 1. Zakona o PDV-u porezni obveznik ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluga koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.
 
      Porezni obveznik prema članku 58. stavku 4. Zakona o PDV-u ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i obavljanje usluga:
1. oslobođenih plaćanja PDV-a u tuzemstvu prema člancima 39., 40. i 114. Zakona o PDV-u,
2. u inozemstvu, koje bi prema člancima 39., 40. i 114. Zakona o PDV-u bile oslobođene PDV-a da su obavljene u tuzemstvu.
 
      Sukladno odredbama članka 62. stavka 1. Zakona o PDV-u ako porezni obveznik koristi dobra i usluge koje su mu obavljene, djelomično za isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza i za obavljanje isporuka dobara i usluga za koje nije dopušten odbitak pretporeza, tada može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na transakcije za koje je dopušten odbitak pretporeza.
 
      Odredbama članka 137. stavka 1. Pravilnika o PDV-u propisano je da porezni obveznici koji dijelom obavljaju isporuke dobara i usluga oslobođene plaćanja PDV-a, a dijelom isporuke koje nisu oslobođene, imaju pravo na odbitak pretporeza u dijelu koji se odnosi na oporezive isporuke. U tom slučaju u knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenim evidencijama porezni obveznik treba osigurati podatke o pretporezu koji se odnosi na oporezive i oslobođene isporuke dobara i obavljene usluge. Iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i obavljene usluge za koje je dopušten odbitak, a koji se ne može izravno pripisati tim isporukama na temelju knjigovodstvene i druge dokumentacije, određuje se na godišnjoj razini kao razmjerni dio koji se može odbiti odnosno kao postotak. Iznimno, porezni obveznik može dio pretporeza koji može odbiti utvrđivati odvojeno za svaki dio svog poslovanja, uz uvjet da vodi odvojeno knjigovodstvo i da o tome prethodno obavijesti nadležnu ispostavu Porezne uprave.
 
      Iznos pretporeza koji se odnosi na isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza izračunava se sukladno odredbama članka 62. stavka 2. Zakona o PDV-u kao razmjerni dio na sljedeći način:
a) u brojniku: ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija za koje je dopušten odbitak pretporeza u skladu s odredbama Zakona o PDV-u,
b) u nazivniku: ukupna vrijednost godišnjih isporuka (prometa), bez PDV-a, od transakcija uključenih u brojnik i transakcija za koje nije dopušten odbitak pretporeza te iznos subvencija, osim onih koje su izravno povezane s cijenom isporuka dobara ili usluga iz članka 33. stavka 1. Zakona o PDV-u.
 
      Prema odredbama članka 62. stavka 3. Zakona o PDV-u kod gore navedenog izračuna ne uzimaju se u obzir sljedeći iznosi:
a) iznos prometa koji se odnosi na isporuke gospodarskih dobara koja porezni obveznik koristi za obavljanje svoje gospodarske djelatnosti,
b) iznos prometa koji se odnosi na povremene isporuke nekretnina,
c) iznos prometa koji se odnosi na povremene financijske transakcije navedene u članku 40. stavku 1. točkama b) do g) Zakona o PDV-u.
 
      Dio pretporeza koji se može odbiti utvrđuje se na godišnjoj razini kao postotak i zaokružuje se naviše do sljedećeg cijelog broja, što je propisano člankom 62. stavkom 4. Zakona o PDV-u.
 
      Sukladno navedenim zakonskim odredbama porezni obveznik "S" koji je upisan u registar obveznika PDV-a pravo na odbitak pretporeza po računu broj 275/1/5, uz ispunjenje uvjeta za odbitak pretporeza koji su propisani Zakonom o PDV-u i Pravilnikom o PDV-u, utvrđuje na sljedeći način:
 
a) Za stavku ručnici u roli koji se, prema navodima u upitu, koriste u kuhinji u kojoj se priprema hrana i za oporezivu i za oslobođenu djelatnost, Studentski centar ima pravo na odbitak razmjernog dijela pretporeza utvrđenog u postotku na temelju izračuna iz članka 62. stavka 2. Zakona o PDV-u. Uvidom u informacijski sustav Porezne uprave utvrdili smo da je porezni obveznik "S" iskazao godišnji razmjerni odbitak pretporeza u iznosu od 28%. Stoga za navedenu stavku porezni obveznik "S" ima pravo na odbitak pretporeza u iznosu od 34,30 (122,50x28%) kuna.
b) Za stavku salvete 33x33/100, koje se koriste isključivo za oporezive isporuke, porezni obveznik "S" ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti, odnosno u iznosu od 64,00 kune.
c) Za stavku ručnici složivi koji se prema navedenom u upitu koriste isključivo u restoranu u kojem je organizirana prehrana studenata koja je oslobođena PDV-a temeljem članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o PDV-u, porezni obveznik "S" nema pravo na odbitak pretporeza.
 
      Prema tome, po računu broj 275/1/5 porezni obveznik "S" ima pravo na odbitak pretporeza u iznosu od 98,30 (34,30+64,00+0,00) kuna.
 

Povratak na mišljenja