Nove isplatne liste te način utvrđivanja plaće i naknade plaće

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Trajanje: 3 h 35 min
Datum: 23.05.2023

Cijena: 100,00


Novim Zakonom o radu na ovu su temu donesene mnoge promjene te su predviđene nove odredbe o iskazivanju podataka na isplatnoj listi o naknadi za neiskorišteni godišnji odmor, plaći i otpremnini. Evidencija radnog vremena pojavljuje se svakodnevno, ovisno o situacijama, otvaraju se mnoga pitanja. Za radnike je potrebno pravilno utvrditi institut radnog vremena te ga pravilno i evidentirati. Ovisno o oblicima radnog vremena, utvrđuje se plaća te možebitni dodatci koji se radniku trebaju isplatiti uz plaću kao što je prekovremeni rad, noćni rad, rad nedjeljom i blagdanom i sl. Jednako tako, nakon obračuna plaće poslodavac treba pravilno ispuniti liste obračuna (naknada) plaće i otpremnine jer u nekim slučajevima one predstavljaju i ovršnu ispravu.

Na ovom webinaru cilj nam je prikazati sva motrišta evidencija te aktualna i značajna pitanja vezana za institut radnog vremena, isplatnih lista obračuna (naknada) plaće i otpremnine.

Program:

Radno vrijeme, posebnosti evidencije radnog vremena
Predavač: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • pojam i vrste radnog vremena
 • pojam radnog vremena prema novom zakonskom uređenju
 • pravo na nedostupnost u službenoj komunikaciji
 • odnos preraspodjele i rasporeda (jednaki i nejednaki) radnog vremena
 • prekovremeni rad – zakonske novosti i uvjeti za njegovu valjanost
 • evidencije radnog vremena – bitna i aktualna pitanja
 • specifičnosti evidencija radnog vremena:
 • menadžera / rukovodećeg osoblja
 • mobilnih radnika
 • djelatnika obrazovnih ustanova
 • praktična pitanja razgraničenja i odnos između tjednog i dnevnog odmora
 • sankcije zbog nepridržavanja prisilih odredaba o radnom vremenu i njegova evidentiranja te o prekovremenom radu
 • rad nedjeljom prema Zakonu o trgovini

Nove isplatne liste i utvrđivanje plaće
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • NOVE isplatne liste o plaći, naknadi plaće, naknadi za neiskorišteni godišnji odmor, otpremnini
 • Novosti vezane za iskazivanje materijalnih prava u isplatnoj listi
 • NOVA isplatna lista NP1 – ovršna isprava
 • Aktualnosti obračuna plaće, nadoknada i otpremnina
 • Dodatci na plaću (kumuliranje dodataka na plaću, osnovica za utvrđivanje dodataka na plaću), ostali primitci i osnovna plaća
 • Minimalna plaća i dodatci na plaću
 • Koji sve primitci mogu činiti sastavni dio plaće
 • Aktualnosti u vezi s dostavom isplatnih lista
 • Utvrđivanje plaće i iskazivanje u isplatnoj listi
 • Utvrđivanje prava na naknadu plaće (prosjek prethodno isplaćenih plaća, naknada za blagdan,
 • Utvrđivanje prava i isplata otpremnine

Podatci o seminaru/webinaru

Datum održavanja: 22. svibnja 2023. godine (ponedjeljak)

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 22. svibnja 2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.