Novi porezni i knjigovodstveni postupci s osobnim automobilima

Datum: 11.03.2010, Četvrtak
Autor: V.B.

U najnovijem stajalištu Ministarstva financija – Porezne uprave od 8. III. 2010. određeno je postupanje s nepriznatim PDV-om kod nabave osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz. Može se zaključiti da se za porezne svrhe dio nabavne vrijednosti ove dugotrajne imovine (dio koji se odnosi na 30% PDV-a i 100% PDV-a kad je nabavna vrijednost iznad 400.000,00 kn) posebno evidentira i posebno otpisuje.

Kad se utvrđuje plaća u naravi s osnove davanja na uporabu osobnih automobila, uzima se osnovica koju čini nabavna vrijednost bez nepriznatog PDV-a. Naime, intencija zakonodavca je da se nepriznati PDV zadrži kao trajno nepriznat, osim u slučaju kad se utvrđuje plaća u naravi.

Dio mišljenja u svezi s ovim citiramo u nastavku:

"Uzimajući u obzir odredbu točke 16. Međunarodnog računovodstvenog standarda 16. – Nekretnine, postrojenja i oprema (Nar. nov., br. 136/09. do 18/10.) odnosno odredbu točke 6.10 Hrvatskog standarda financijskog izvještavanja 6 – Dugotrajna imovina (Nar. nov., br. 30/08.) koje propisuju, između ostalog, da trošak nabave pojedine nekretnine, postrojenja i opreme obuhvaća kupovnu cijenu, uključujući uvozne pristojbe i nepovratne poreze nakon odbitka trgovačkih popusta rabata, potrebno je imati u vidu da je dio pretporeza kojega porezni obveznik ne može odbiti sukladno članku 20. stavku 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost prilikom nabave sredstava za osobni prijevoz u svojoj biti trošak koji nije učinjen u cijelosti za poslovne potrebe poreznog obveznika te predstavlja nepriznati trošak koji uvećava osnovicu poreza na dobit prema odredbi članka 7. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05. i 67/06.) i dohodak od samostalne djelatnosti prema članku 22. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/08.). Stoga je istog za porezne svrhe potrebno posebno evidentirati kao dio nabavne vrijednosti sredstava za osobni prijevoz kojim će se uvećati osnovica poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti tijekom razdoblja korištenja takvog sredstva.

U slučaju kada se temeljem korištenja sredstava za osobni prijevoz obračunava plaća u naravi porezni obveznik bi zbog potrebe za pravovaljanim iskazivanjem poreznih obveza, dakle u porezne svrhe, trebao evidentirati trošak nabave u iskazanom iznosu bez poreza na dodanu vrijednost, a dio pretporeza na koji porezni obveznik nema pravo odbitka evidentirati kao porezno priznati trošak. Tako iskazani trošak nabave sredstava za osobni prijevoz čini osnovicu za obračun plaće u naravi koja se obračunava sukladno odredbama članka 14. Zakona o porezu na dohodak i članka 16. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05 do 146/09), te osnovicu za obračun amortizacije. U slučaju kada porezni obveznik za korištenje sredstava za osobni prijevoz obračunava radniku plaću u naravi tada sukladno članku 7. stavku 1. točki 4. Zakona o porezu na dobit poreznu osnovicu neće uvećati za 30% troškova nabave.

Napominjemo da se na postupak evidentiranja troškova nastalih u svezi korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, kao što su troškovi goriva, ulja, rezervnih dijelova i drugo, te reprezentacije ne primjenjuju odredbe MRS 16 i HSFI 6 odnosno da se dio pretporeza kojega porezni obveznik ne može evidentirati kao nepriznati trošak razdoblja, te je sukladno članku 7. Zakona o porezu na dobit i članku 22. Zakona o porezu na dohodak za isti potrebno uvećati osnovicu poreza na dobit i poreza na dohodak."

Prema citiranom stajalištu dati će se detaljni naputci u našem časopisu RRiF br. 4/10 te u najnovijem priručniku RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA, VII. naklada koja izlazi iz tiska oko 20. ožujka.

Također, RRiF-ov RAČUNSKI PLAN ZA PODUZETNIKE, XIII. naklada 2010. biti će dopunjena odgovarajućim analitičkim računima za praćenje nepriznatog PDV-a.

Povratak na vijesti