Novi uplatni račun za doprinose za zdravstveno osiguranje

Datum: 29.12.2014, Ponedjeljak
Autor: A.B.

Od 01.01.2015. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izlazi iz sustava Državne riznice te je za uplatu:

  • doprinosa za zdravstveno osiguranje
  • i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu,

objavljen novi uplatni račun u Naredbi o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. (Nar. nov., br. 150/14.).

Novi uplatni račun glasi: HR6510010051550100001.

Imajući u vidu navedeno, za sve uplate na temelju doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje iz radnog odnosa, drugog dohotka i zdravstvenog osiguranja na službenom putu od 01.01.2015. treba navesti novi broj uplatnog računa.

Povratak na vijesti