Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU

Datum: 06.03.2020, Petak
Autor: I.P.

Od 1. siječnja 2020. godine primjenjuju se novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar  EU. 

Izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, posjedovanje PDV ID broja postao je materijalni uvjet za priznavanje oslobođenja prilikom isporuke u drugu državu članicu. To znači da isporučitelji trebaju prilikom ispostavljanja računa provjeriti u VIES bazi PDV ID broj kupca i dokaz o valjanosti broja arhivirati (isprinatati ili sačuvati na računalu kao PDF i sl.).

Osim toga, Provedbenom uredbom vijeća (EU) br. 2018/1918 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 propisani su novi dokazi koji su potrebni za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a na isporuku dobara unutar EU. Uredba se direktno primjenjuje u svim članicama EU, a Europska komisija je krajem 2019. godine izdala upute za primjenu uredbe – 2020 VAT Quick Fixes.
Uredbom je propisano koje dokaze mora osigurati prodavatelj dobara za primjenu oslobođenja ovisno o tome organizira li prijevoz isporučitelj ili stjecatelj dobara. 

Ministarstvo financija, Porezna uprava, objavilo je 24. veljače 2020. godine tumačenje u vezi dokazivanja oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar EU (KL.: 410-19/20-02/38).

Koje dokaze treba osigurati isporučitelj kako bi isporuka dobara unutar EU bila oslobođena PDV-a prikazani su u nastavku.

Pisanu izjavu stjecatelj je prodavatelju obvezan predočiti najkasnije desetog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca isporuke. Ako stjecatelj pisanu izjavu ne dostavi isporučitelju do desetog dana u mjesecu koji slijedi nakon isporuke, nego nakon tog roka, isporučitelj može primijeniti pretpostavku da su dobra otpremljena ili prevezena u drugu državu članicu, samo ako su ispunjeni ostali uvjeti, odnosno ako posjeduje dva neproturječna dokaza. Izjava može biti u elektroničkom ili papirnatom obliku.

Više o obavljanju isporuka unutar EU i novim uvjetima za primjenu oslobođenja objaviti ćemo u časopisu RRiF br. 4/20.

 

 

Povratak na vijesti