Novosti iz izmjena Pravilnika o porezu na dobit

Datum: 06.06.2012, Srijeda
Autor: Đ.J.

Najvažnije izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 61/12.) odnose se na:

• ograničenja u vezi s korištenjem porezne olakšice za reinvestirani dobitak
• "novi" obrazac prijave poreza na dobit (obrazac PD)
• gubitak od vrijednosnih usklađenja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine koja podliježe amortizaciji
• isplatu predujmova dobitka i vođenje Evidencije u vezi toga
• utvrđivanje porezne osnovice u poslovanju između povezanih osoba rezidenta i nerezidenta na području transfernih cijena.

Poreznu olakšicu za reinvestirani dobitak mogu ostvariti poduzetnici koji su u poreznom razdoblju (2012.) ostvarili dobitak prije uvećanja i umanjenja (razlika prihoda i rashoda), pod uvjetom da je za svotu "reinvestiranog" dobitka povećan temeljni kapital društva i to povećanje je upisano u sudski registar.

U "novi" obrazac PD koji će se sastavljati za odnosnu godinu (za 2012.) unosi se reinvestirani dobitak u svrhu umanjenja osnovice poreza na dobitak, a porezna obveza nastaje isključivo na temelju propisanih uvećanja povezne osnovice (iz rednog broja II. obr. PD), tada uvećanje temeljnog kapitala (upisanog u sudskom registru) predstavlja svotu reinvestiranog dobitka umanjenog za poreznu obvezu.

Međutim, ova porezna olakšica NEĆE se priznati ako poduzetnik ovako stvoreni temeljni kapital naknadno (u 2013. i kasnije) smanji i isplati ga članovima društva ili ga smanji radi prijenosa u korist drugih stavaka kapitala i pričuva koje se u budućim poreznim razdobljima mogu isplatiti članovima društva. Navedeno se primjenjuje i u slučaju preoblikovanja društva i likvidacije, statusnih promjena spajanja, pripajanja i podjele društva te u slučaju promjene strukture vlasništva.

Novost koja proizlazi iz ovog Pravilnika odnosi se i na gubitak od vrijednosnog usklađenja dugotrajne materijalne imovine koja podliježe amortizaciji. On se sada smatra porezno nepriznatim troškom za koji se uvećava osnovica poreza na dobitak, osim kada je riječ o izvanrednom oštećenju ove dugotrajne imovine za koje postoji vjerodostojna dokumentacija.

U vezi s isplatama predujmova dobitka, u Pravilniku je detaljno pojašnjeno vođenje evidencije o tome. Naime, ako poduzetnik tijekom godine isplaćuje predujmove dobitka, obvezan je voditi "Evidenciju o isplaćenim predujmovima dobitka", a prilaže se uz godišnju prijavu poreza na dobitak.

Ako je tijekom godine svota predujmljenog dobitka veća od ostvarenog udjela u dobitku člana društva (fizičke osobe), razlika se smatra dohotkom od kapitala s osnove izuzimanja i ne može se preoblikovati u neki drugi oblik potraživanja ili zajam.

Sada su detaljnije pojašnjene metode za utvrđivanje transfernih cijena u vezi s poslovanjem između rezidenata i nerezidenata te postupci koje treba provesti u smislu utvrđivanja je li neka transakcija provedena prema načelu nepristrane transakcije između spomenutih osoba.

Više o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit pročitajte u časopisu RRiF br. 7/12.

Povratak na vijesti