Novosti u PDV-u od 1. travnja 2022. i ostale aktualnosti


Trajanje: 4 h 0 min
Datum: 24.03.2022

Cijena: 82,95


Cilj je ovog webinara objasniti novosti i izmjene u PDV-u koje će se primjenjivati od 1. travnja 2022. godine ponajprije u vezi s promjenama stope PDV-a za određena dobra te koje obveze zakonodavac propisuje u tom slučaju. Nadalje, dali smo pregled aktualnih pitanja s motrišta PDV-a u prometu dobara i usluga u tuzemstvu, primjeni oslobođenja kod isporuka dobara unutar EU-a, stjecanja dobara iz EU-a, uvoza dobara u RH, izvoza dobara iz RH, trostranih poslova, „lažnih“ trostranih poslova i nekih inozemnih usluga. Sve navedeno objasnili smo na konkretnim primjerima iz poslovne prakse.

Program:

Novosti u PDV-u od 1. travnja 2022. godine
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Koja će dobra biti oporeziva stopom PDV-a od 5 %, a koja stopom od 13 %
 • Obveze poreznih obveznika kod promjene stope PDV-a ovisno o djelatnosti koja se obavlja (maloprodaja, veleprodaja, ugostiteljstvo i dr.)
 • Posebnosti primjene nove stope PDV-a u prometu dobara u prijelaznom razdoblju
 • O čemu treba voditi računa kod predujmova, pri stjecanju dobara iz EU-a, uvozu dobara i dr.
 • Posebnosti oporezivanja dobara kod promjeni stope PDV-a za obrtnika „dohodaša“
 • Postupanje kod ispravaka računa za isporuke iz prijašnjih poreznih razdoblja kada se primjenjivala druga stopa PDV-a

Obračun PDV-a pri isporukama dobara i usluga u tuzemstvu, porezni položaj isporuka dobara u EU-u, stjecanje dobara iz EU-a te izvoz dobara iz RH u treće zemlje
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Kada kod isporuka dobara i usluga u tuzemstvu nastaje porezna obveza, kada se može priznati pretporez, koji su elementi računa prema PDV-u, OPZ-u… i dr.
 • Koji su uvjeti za oslobođenu isporuku dobara unutar EU-a, kako se određuje mjesto oporezivanja, koje uvjete treba zadovoljiti za primjenu oslobođenja
 • Kada nastaje porezna obveza na stjecanje dobara iz EU-a, kada se može priznati pretporez, primjer stjecanja osobnog automobila iz EU-a, priznavanje pretporeza i evidentiranje u poreznim i knjigovodstvenim evidencijama
 • Treba li se strani porezni obveznik registrirati za potrebe PDV-a kada kupuje i prodaje dobra u RH, kako se i kada primjenjuje čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u
 • Porezno motrište izvoza dobara iz RH – uvjeti za oslobođenu isporuku
 • Što je trostrani posao, propisani uvjeti, porezne obveze sudionika (isporučitelj, prvi kupac, primatelj dobara)

„Lažni trostrani poslovi“, premještanje dobara i uvoz dobara u RH
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Što je „lažni trostrani posao“– propisani uvjeti, porezne obveze sudionika (isporučitelj, prvi kupac, primatelj dobara)
 • Premještanje dobara unutar EU-a – obračun PDV-a te iskazivanje u poreznim evidencijama i obrascima PDV-a
 • Uvoz dobara u RH s motrišta PDV-a – plaćanje PDV-a pri uvozu ili mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu dobara te ostala pitanja vezana uz uvoz dobara u RH (prijevoz pri uvozu dobara)
 • Primjena carinskog postupka 42 u drugim zemljama članicama EU-a

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 23. ožujka 2022. godine.

Cijena video snimke je 625,00 kn kn (500,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.