Novosti u poreznim propisima u 2024. g. i druge aktualnosti

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Trajanje: 4 h 45 min
Datum: 05.12.2023

Cijena: 100,00


Od 1. siječnja 2024. godine primjenjuju se izmijenjeni porezni propisi iz područja poreza na dohodak, doprinosa, PDV-a i dobitka. Navedene se izmjene odnose na novi obračun plaće, primjenu novih stopa poreza na dohodak i ukidanje prireza, novi prag za ulazak i izlazak iz sustava PDV-a, novu graničnu svotu prihoda za primjenu stope poreza na dobitak i dr.

Osim toga, na seminaru / webinaru će se odgovoriti na aktualna računovodstvena i porezna pitanja koja se odnose na sastavljanje poreznih i financijskih izvještaja za 2023. godinu – prva koja se sastavljaju u eurima. Pozivamo Vas na naš seminar / webinar radi razmjene korisnih znanja i onih detalja u primjeni propisa koji će Vam koristiti u radu.

Program:

I. Porezna reforma od 1. siječnja 2024. godine

A. Novosti u vezi s obračunom plaće i ostale izmjene u dohotku

 • Novi način obračuna plaće (smanjenje doprinosa za MIO I. stup, ukidanje prireza i primjena nižih i viših stopa poreza na dohodak)
 • Primjena novih – povećanih poreznih stopa poreza na dohodak od kapitala, imovine i dr.
 • Nove svote osnovnoga osobnog odbitka i uvećanja osobnog odbitka
 • Nove svote neoporezivih primitaka u 2024. godini
 • Porezni tretman napojnica
 • Nove – zaokružene svote graničnih vrijednosti (mjesečna i godišnja porezna osnovica, otpis imovine i potraživanja i dr.)
 • Ostale izmjene iz područja poreza na dohodak

B. Novosti u porezu na dobitak

 • Novi rokovi dospijeća plaćanja razlike poreza na dobitak po poreznoj prijavi
 • Novi pragovi za primjenu stopa poreza na dobitak, prelazak s dohotka na dobitak, plaćanje poreza na dobitak prema novčanom načelu i dr.
 • Nove – zaokružene svote graničnih vrijednosti (u vezi s otpisom imovine i potraživanja, amortizacije osobnih automobila, predmeta promidžbe i dr.)
 • Promjene u plaćanju poreza po odbitku
 • Promjene i novosti u vezi s porezno (ne)priznatim troškovima (darovanja i mita)

C. Novosti u PDV-u

 • Novi pragovi (za ulazak u sustav PDV-a / izlazak iz sustava PDV-a, tromjesečno plaćanje PDV-a, ispravak pretporeza, povrat PDV-a u putničkom prometu)
 • Nova mogućnost smanjenja porezne osnovice zbog nemogućnosti naplate potraživanja
 • Ostale izmjene u PDV-u

D. Izmjene ostalih poreznih i računovodstvenih propisa

 • Novosti u Zakonu o fiskalizaciji (nova granična svota za plaćanje u gotovini i dr.)
 • Novosti u Zakonu o lokalnim porezima (ukidanje prireza, izmjene u porezu na kuće za odmor i dr.)
 • Novosti u Zakonu o računovodstvu (Izvješće o informacijama o porezu na dobit, izvještavanje u funkcijskoj valuti) i izmjene u Pravilniku o strukturi i sadržaju GFI-ja
II. Porezne aktualnosti

A. Plaće i ostali primitci u 2023. godini

 • Konačni obračun plaće za 2023. godinu
 • Osobni odbitak pri zadnjem obračunu plaće
 • Isplata trinaeste plaća
 • Neoporezive isplate u 2023. godini (božićnice, nagrade za radne rezultate i dr.)

B. Aktualnosti u PDV-u

 • Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a te prava i obveze koje pritom nastaju
 • Posebnosti obračuna PDV-a za prosinac 2023. godine
 • Ispravci pretporeza za zalihe i gospodarska dobra te ostale aktualnosti
III. Pripreme za godišnji obračun za 2023. godinu
 • Priprema za sastavljanje financijskih izvješća u eurima
 • Priprema za obračun poreza na dobitak
 • Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
 • Vrijednosna usklađenja i otpisi predujmova, zajmova i zaliha
 • Kamate s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
 • Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja
 • Porezno motrište troškova rezerviranja
 • Otpisi obveza prema dobavljačima, zajmodavcima i sl.
 • Obračun amortizacije i promjena korisnog vijeka trajanja dugotrajne imovine
 • Posebnosti u izračunu predujmova poreza na dobitak za 2023. godinu
IV. Odgovori na pitanja

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 5. prosinca 2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.