Novosti u poticanju zapošljavanja

Datum: 06.11.2012, Utorak
Autor: L.T.J.

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja objavnjen u Narodnim novinama br. 120/12.koji stupa na snagu 8. studenog 2012.).

Najnovijom izmjenom Zakona o poticanju zapošljavanja (Nar. nov. br. 57/12.)- dalje Zakon, poslodavci mogu koristiti olakšice prilikom zapošljavanja osoba u radni odnos ili prema ugovoru o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, za osobe koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih duže od trideset dana a koje nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na staž koje su možebitno ostvarile u nekoj drugoj struci. Pod mirovinskim stažem po osnovi zvanja za koje su se obrazovale smatra se i staž ostvaren po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja.

Nadalje, izmijenjene su odredbe u vezi s zapošljavanjem na privremenim i povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi i to:

- pod bilinogojstvom se više se ne smatra utovar i istovar poljoprivrednih proizvoda ili repromaterijala
- pod poslovima u stočarstvu, osim poslova navedenih u Zakonu, dodani su još i poslovi sakupljanja i sortiranja jaja, prikupljanje i utovar peradi, čišćenje objekata između proizvodnih ciklusa, utovar i istovar stoke ili hrane za životinje
-pod ribarstvom se smatra gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, uzgoj slatkovodne i morske ribe i školjkaša te prerada ribe i drugih vodenih organizama.

Zapošljavati osobe na privremenim i povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi mogu osim fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost i fizičkih osoba nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva evidentiranog u odgovarajućem upisniku, mogu i ostale fizičke osobe.

Fizičkim osobama koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost mogu pomagati u tim poslovima članovi obitelji bez obveze sklapanja ugovora. Pod članovima obitelji smatraju se: supružnik, srodnici po krvi u ravnoj lozi i njihovi supružnici (djedovi i bake, roditelji, djeca, unuci i praunuci), srodnici po krvi u pobočnoj lozi i njihovi supružnici (braća i sestre te njihovi potomci, braća i sestre oca i majke te njihovi potomci), srodnici po tazbini i njihovi supružnici (roditelji supružnika, braća i sestre supružnika te njihovi potomci), pastorčad i posvojenici i njihovi supružnici, korisnik udomiteljstva kojem ta fizička osoba pruža uslugu udomiteljske skrbi, osoba koju je ta fizička osoba dužna uzdržavati te osoba s kojom je ta fizička osoba u izvanbračnoj zajednici.

Jednako tako fizičkim osobama u tim poslovima mogu pomagati prijatelji i susjedi bez obveze sklapanja ugovora ako te poslove obavljaju bez plaćanja i ostvarivanja druge materijalne koristi.

Zahtjevi za ostvarivanje prava poslodavaca i osobe koja se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa, podneseni prije stupanja na snagu ovoga Zakona a to je 8. studeni 2012., dovršit će se prema odredbama Zakona koji su se primjenjivali do toga dana.

Povratak na vijesti