Objava o nepravovaljanosti Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka

Datum: 01.02.2012, Srijeda
NN br. 14/2012

  • Objavljuje se da Odluka o prirezu poreza na dohodak općine Vuka objavljena u Narodnim novinama broj 8/12. nije pravovaljana te da sukladno tome ne proizvodi pravne učinke.

Objava o nepravovaljanosti Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise