Objavljena je IV. faza porezne reforme

Datum: 13.12.2019, Petak
Autor: I.P.

      Četvrta faza porezne reforme konačno je ozakonjena. Zakonski tekstovi objavljeni su u Nar. nov., br. 121/19. od 11. prosinca 2019., a oni bitni za financijsku praksu jesu:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

      Većina navedenih zakona stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine osim Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji stupa na snagu 1. travnja 2020. godine i pojedinih odredaba koje će stupiti na snagu kasnije.

      Neke od bitnih promjena koje će biti u primjeni već početkom iduće godine izdvajamo u nastavku:

 • Opća stopa PDV-a ostaje 25%, a snižena stopa od 13% primjenjuje se za pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta
 • Prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama povećan je na 7,5 mil kn. Porezni obveznici čija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2019. godini nije bila veća od 7,5 mil kn bez PDV-a, koji žele početi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2020. godine, moraju o tome najkasnije do 20. siječnja 2020. godine dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
 • Osnovni osobni odbitak povećan je na 4.000,00 kn i primjenjuje se pri obračunu plaće za prosinac koja se uobičajeno isplaćuje u siječnju.
 • U prijavi poreza na dobit za 2019. godinu porezni obveznici koji su ostvarili prihode do 7,5 mil kn izračunavaju predujam poreza na dobit koji se plaća tijekom 2020. godine uz primjenu stope od 12%. Podsjećamo, porez na dobit za 2019. godinu po stopi od 12% plaćaju porezni obveznici koji ostvare prihod do 3 mil kn. Prag od 7,5 mil kn primijenjuje se u postupku podnošenja porezne prijave za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2020. godine.
 • Fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je porez na dohodak, postaje obveznik poreza na dobit ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvarila ukupni primitak veći od 7,5 mil kn. Ostali kriteriji su ukinuti. S obzirom na to da se spomenuti kriterij primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine, samo oni obveznici poreza na dohodak koji su ostvarili primitke veće od 7,5 mil kn u 2019. godini po sili zakona postaju obveznici poreza na dobit u 2020. godini.
 • Prag za utvrđivanje osnovice poreza na dobit prema novčanom načelu povećan je s dosadašnjih 3 mil kn na 7,5 mil kn prihoda.
 • Prag za mogućnost paušalnog plaćanja poreza na dobit za neprofitne organizacije povećan je na 7,5 ml kn.
 • Porezni obveznici koji su prestali poslovati po skraćenom postupku bez likvidacije tijekom 2019. godine, ako nisu podnijeli prijave poreza na dobit za razdoblje poslovanja tijekom 2019. godine, obvezni su je naknadno podnijeti. Ti porezni obveznici u obvezi su predati financijska izvješća Fini za potrebe javne objave.
 • Kod otvaranja stečajnog postupka prijava poreza na dobitak  podnosi se u roku od 30 dana od isteka poreznog razdoblja.  Porezna prijava koja se odnosi na razdoblje od otvaranja do okončanja postupka likvidacije  i prijava koja se podnosi na razdoblje od početka poslovne godine do prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije podnosi se u roku od 8 dana od isteka poreznog razdoblja.

      Detaljnije informacije o nastalim promjenama u načinu oporezivanja i ostalim promjenama u ovoj fazi porezne reforme mogu se pročitati u časopisu RRiF br. 12/19.

      Neke odredbe biti će jasnije objavom provedbenih propisa, a o tome ćemo pisati u sljedećim brojevima naših časopisa.

Povratak na vijesti