Objavljeni su izmijenjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja

Datum: 10.08.2015, Ponedjeljak
Autor: T.C.F.

U Narodnim novinama br. 86/15. objavljeni su izmijenjeni i dopunjeni Hrvatski standardi financijskog ozvještavanja (dalje: HSFI) sukladno odredbi čl. 44. st. 5. novog Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., dalje: novi ZOR). O novom ZOR-u pisali smo u RRiF-u br 8/15., str. 11. Navedeni standardi izmijenjeni su zbog ugrađivanja nove računovodstvene Direktive 2013/34/EU u hrvatski računovodstveni sustav, a primjenjivati će se pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2016. godine i nadalje.

U novim HSFI-ima izmijenjene su definicije određenih računovodstvenih pojmova koji se odnose na povezane osobe, konsolidaciju i sl. kako bi se uskladile s novom Direktivom 2013/34/EU. Uveden je i novi termin - rezerve fer vrijednosti koje čine promjene fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkoviti dio zaštite novčanog toka i zaštita s osnove ulaganja u inozemno poslovanje. Uz to, ukinuta je i kategorija izvanrednih prihoda i rashoda, već će se isti prema novim zahtjevima evidentirati kao ostali poslovni prihodi i ostali poslovni rashodi. U najvećoj mjeri izmijenjen je i dopunjen HSFI 2 - Konsolidirani financijski izvještaji. Pravila utvrđivanja vrijednosti elemenata u pojedinačnim financijskim izvještajima ostala su jednaka budući da nije prihvaćeo izuzimanje od primjene fer vrijednosti za mikro društva kako se očekivalo. 

Povratak na vijesti