Oblik i sadržaj izjave proizvođača kave u svrhu reprodukcije

Datum: 08.04.2011, Petak
Klasa: 011-02/11-01/5
Davatelj: Carinska uprava

Sukladno odredbama članka 6 stavka 1 točke 2 alineje 1 novog Zakona o posebnom porezu na kavu Nar nov br 31 11 koji je stupio na snagu 1 travnja 2011 godine obveza obračunavanja posebnog poreza na kavu kod proizvodnje nastaje u trenutku otpreme kave iz skladišta proizvođača osim otpreme drugom proizvođaču u svrhu reprodukcije uz izjavu primatelja da će kavu koristiti radi daljnje proizvodnje kave Nadalje prema odredbi stavka 3 istoga članka predmetnog Zakona obveza obračuna posebnog poreza na kavu prilikom uvoza iznimno ne nastaje za proizvođače koji uvoze kavu radi daljnje proizvodnje kave uz pisanu izjavu proizvođača dostavljenu nadležnoj carinarnici da kavu nabavljaju kao reprodukcijski materijal za daljnju proizvodnju kave Radi jednoobraznog postupanja carinarnica u privitku dostavljamo oblik i sadržaj 1 Izjave proizvođača o uvezenim količinama kave kao reprodukcijskog materijala u svrhu daljnje proizvodnje i 2 Izjave proizvođača o nabavljenim količinama kave u tuzemstvu bez plaćenog posebnog poreza u svrhu daljnje proizvodnje Izjavu proizvođača o uvezenim količinama kave kao reprodukcijskog materijala u svrhu daljnje proizvodnje potrebno je u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji prilikom podnošenja predmetne izjave upisati u polje 44 pod rednim brojem 1 kao skraćenu oznaku IPK ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja