Obračun dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje

Datum: 09.03.2009, Ponedjeljak
Klasa: 511-01/09-01/32
Davatelj: Porezna uprava

Povodom vašeg dopisa Kl. 140-01/09-24/2, Ur.br: 341-99-08/7-09-8 od 25. veljače 2009. kojim tražite tumačenje u vezi obveze dodatnog doprinosa u slučaju isplata dospjelih a neisplaćenih mirovina koje se, temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, isplaćuju nasljednicima te iskazivanju podataka u izvješću o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrascu ID) o isplaćenim mirovinskim primanjima korisnicima obiteljske mirovine te iskazivanju podataka o isplaćenim mirovinskim primanjima za korisnike kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvo odgovaramo u nastavku.

I. Obveze dodatnog doprinosa u slučaju isplata dospjelih a neisplaćenih mirovina koje se, temeljem pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju, isplaćuje nasljednicima

Člankom 134.a točka 2. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08. –dalje u tekstu Zakon) propisano je da za osiguranika po osnovi korisnika mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske (članak 9. stavak 1. točka 24.a) čiji je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječne neto plaće obveznik doprinosa za dodatno zdravstveno osiguranje sam osiguranik, a obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa koje obustavlja od mirovine jest Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Člankom 134.c stavak 2. Zakona propisano je da je za ovu skupinu osiguranika mjesečna osnovica iznos mirovine, a stavkom 3. istog članka propisano je da se iznosom mirovine smatra primitak za određeni mjesec u bruto iznosu, prije umanjenja za obračunani iznos doprinosa i predujma poreza na dohodak.

Kako Zakon ne propisuje iznimku od obveze doprinosa u slučaju isplata dospjelih a neisplaćenih mirovina koje se, temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, isplaćuju nasljednicima mišljenja smo da HZMO kao obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa dužan obračunati i obustaviti te uplatiti obračunani iznos dodatnog doprinosa do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je isplaćena mirovina nasljednicima i o tome izvijestiti Poreznu upravu na propisani način.

II. Iskazivanje isplate obiteljskih mirovina koju ostvaruju djeca nakon smrti roditelja te isplata mirovine korisnicima u inozemstvu

Odredbama članka 9. stavka 1. točke 7. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04. i 73/08.) propisano je da se dohotkom ne smatraju obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Člankom 63.b stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09. i 9/09.) propisano je da »Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja« (Obrazac ID) sadrži podatke za sve osobe koje su tijekom izvještajnog mjeseca ostvarile primitke iz članka 14. Zakona i za sve osiguranike za koje je obveznik obračunao doprinose i obračunani doprinosi dospjeli su na naplatu unutar izvještajnog mjeseca, sukladno odredbama Zakona o doprinosima.

Stoga, budući da su obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja neoporezive, primici ostvareni po toj osnovi ne unose se u Obrazac ID, pa shodno tome ni u Obrazac IP (Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu).

Međutim, prema članku 63.a točki 9. Pravilnika o porezu na dohodak, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dužan je Poreznoj upravi dostaviti mjesečno izvješće o iznosima obračunanih doprinosa prema članku 134.a – 134.d Zakona o doprinosima, a za dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje iz mirovinskih primanja koja su viša od iznosa prosječne neto plaće. U tom slučaju, odnosno ukoliko se doprinosi obračunavaju iz neoporezivih primitaka, u Obrazac ID unose se samo podaci o doprinosima, pod točkom III.

Nadalje, člankom 63. stavkom 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da je Porezna uprava dužna dohodak po osnovi nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala, od osiguranja i drugog dohotka, a i druge neoporezive primitke i potraživanja, uspoređivati s podacima o nabavljenoj nepokretnoj, pokretnoj i drugoj imovini te drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja. Usporedbu obavlja na temelju podataka s kojima raspolaže, podataka koje priopći porezni obveznik i podataka iz drugih izvora.

Shodno tome, Porezna uprava može od poreznih obveznika i/ili isplatitelja primitaka zatražiti dostavu podataka u posebnoj formi koja nije izričito propisana ni posebno navedena Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak.

U svezi iskazivanja dohotka od nesamostalnog rada za porezne obveznike kojima se mirovina isplaćuje u inozemstvo, napominjemo da ukoliko su te mirovine oporezive u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, u tom slučaju isplatitelji mirovine Poreznoj upravi dostavljaju mjesečno izvješće o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, odnosno Obrazac ID iz članka 63. Pravilnika o porezu na dohodak, te Obrazac IP iz članka 65. toga Pravilnika, za cijelo porezno razdoblje, odnosno kalendarsku godinu.

Mirovine koje se isplaćuju korisnicima u inozemstvu, a koje po Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Republika Hrvatska nema pravo oporezivati, isplatitelji primitaka, odnosno mirovine, nisu dužni iskazivati u Obrascima ID ni IP.

Međutim i tu napominjemo da Porezna uprava može, sukladno članku 63. Zakona o porezu na dohodak, od poreznih obveznika i/ili isplatitelja primitaka zatražiti dostavu podataka u posebnoj formi.

Povratak na mišljenja