Obračun PDV-a na isporuke mirnog i pjenušavog vina osobama koje nisu porezni obveznici

Datum: 19.05.2014, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/14-01/312
Davatelj: Porezna uprava

Dostavili ste nam upit poreznog obveznika o obvezi obračuna i plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na isporuke mirnog i pjenušavog vina osobama koje nisu porezni obveznici putem interneta. Postavlja se pitanje da li se na takve isporuke u Republici Hrvatskoj primjenjuje prag isporuke te je li porezni obveznik obvezan registrirati se u Hrvatskoj i obračunati hrvatske PDV nakon što prijeđe prag isporuke ili se primjenjuje redovni postupak oporezivanja PDV-om.

    1. U slučaju da je primatelj isporuke fizička osoba – građanin koji nije porezni obveznik, mjestom isporuke dobara koja podliježu trošarinama koja isporučitelj ili druga osoba za račun isporučitelja otpremi ili preveze iz države članice koja nije država članica u kojoj završava otprema ili prijevoz, smatra se mjesto gdje se dobra zalaze u trenutku kad otprema ili prijevoz kupcu završava sukladno čl. 3. i 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon).

    Slijedom navedenog, mjesto isporuke dobara koja podliježu trošarinama koja porezni obveznik iz jedne od zemalja članica Europske unije isporuči fizičkoj osobi – građaninu koji nije porezni obveznik u Hrvatsku je Republike Hrvatska.

    Budući se odredbe o pragu isporuke koji je Zakon propisan u iznosu od 270.000,00 kn primjenjuju uz uvjet da isporučena dobra nisu dobra koja podliježu trošarinama sukladno čl. 13. st. 5. t. a) Zakona, porezni obveznik je obvezan Poreznoj upravi, Područnom uredu zagreb podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a prije takve isporuke u Republici Hrvatskoj sukladno čl. 154. st. 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/39. i 35/14.) te za obavljenu isporuku izdati račun s obračunanim hrvatskim PDV-om.

    2. U slučaju da je primatelj isporuke pravna osoba koja nije porezni obveznik primjenjuje se odredba čl. 4. st. 1. t. c) Zakona, kojom je propisano da je stjecanje dobara koja podliježu trošarinama koje obavi pravna osoba koja nije porezni obveznik predmet oporezivanja PDV-om.

    Sukladno navedenom, pravna osoba koja nije porezni obveznik obvezna je Poreznoj upravi prijaviti obavljanje takvih stjecanja te podnijeti zahtjev za izdavanje PDV identifikacijskog broja prema odredbama čl. 77. st. 3. Zakona.

Povratak na mišljenja