Obračun PDV-a na korištenje osobnih automobila u privatne svrhe

Datum: 29.08.2011, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/10-01/1566
Davatelj: Porezna uprava

Hrvatska banka za obnovu i razvitak, (u daljnjem tekstu: HBOR), obratila nam se upitom u vezi korištenja službenih automobila u privatne svrhe. Prema navodima u upitu HBOR je ušao u sustav poreza na dodanu vrijednost 1. siječnja 2010., a novu nabavu službenih automobila smatra troškom koji se ne može izravno povezati s oporezivim isporukama te si po toj poslovnoj promjeni nije i neće priznavati pretporez. Nadalje, u upitu je navedeno da su postojeći službeni automobili u vlasništvu HBOR-a nabavljeni prije njegovog ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost te da se pri njihovoj nabavi nije priznavao pretporez. Postavljena su pitanja o tome je li HBOR obvezan prilikom ispostavljanja računa za korištenje službenih automobila u privatne svrhe izdvojeno na računu iskazati porez na dodanu vrijednost sadržan u osnovici plaće u naravi te je li HBOR obvezan uključivati porez na dodanu vrijednost koji je sadržan u osnovici plaće u naravi u mjesečni obračun poreza na dodanu vrijednost.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 2. stavka 1.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. od broja 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti u tuzemstvu uz naknadu.

Odredbama članka 4. stavka 4. točke 1. Zakona propisano je da se uslugama obavljenima uz naknadu smatra korištenje dobara koja čine dio poduzetničke imovine od strane poreznog obveznika ili njegovih zaposlenika u privatne ili druge nepoduzetničke svrhe ako se porez na dodanu vrijednost na ta dobra mogao u cijelosti ili djelomično odbiti.

Prema odredbama članka 15. stavka 1. Zakona porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljane usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost. Ako se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost na računu treba navesti da porez na dodanu vrijednost nije zaračunat.

Odredbama članka 18. stavka 1, Zakona odnosno članka 115. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov. br.149/09. i 89/11.) propisano je da porezni obveznik (stalni) mora za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu poreza na dodanu vrijednost i iskazati je u prijavi poreza na dodanu vrijednost - na Obrascu PDV.

Člankom 26 stavkom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 87/09.) propisano je da iznimno od odredbe članka 20. stavka 5. Zakona, porezni obveznici iz članka 11, i 11,a Zakona kod kojih dolazi do promjena uvjeta mjerodavnih za oporezivanje stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te počinju obavljati oporezive isporuke, ne mogu ispraviti pretporez za gospodarska dobra nabavljena prije stupanja na snagu toga Zakona, Prema odredbama članka 14, stavka 3. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08. i 80/10.) primicima u naravi smatraju se korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće iz stavka 1. i 2. toga članka daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz stavka 1. i 2. toga članka. Primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorene niže i stope kamate od 4% godišnje, osim kamata po kreditima koji se daju ili subvencioniraju iz proračuna, ali ne radnicima uprave.

Odredbama članka 16. stavka 3. točke 5. i stavka 4 i 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09. i 123/10.) propisano je da se vrijednost primitaka po osnovi nesamostalnog rada pri korištenju prijevoznih sredstava utvrđuje na način da je primitak iznos u visini od 1% nabavne vrijednosti prijevoznih sredstava mjesečno (uvećano za porez na dodanu vrijednost) odnosno u visini 20% od mjesečne rate za operativni leasing (uvećano za porez na dodanu vrijednost), bez obzira na opseg korištenja prijevoznih sredstava u privatne svrhe. Primitak se može utvrđivati i prema opsegu stvarnog korištenja. Radi obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak sukladno Zakonu, pri obračunavanju i plaćanju predujma poreza na dohodak tržišna vrijednost odnosno vrijednost primitaka u naravi uvećava se za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Podaci o primicima u naravi unose se u Obrazac IP iz članka 65. toga Pravilnika i druge propisane evidencije.

U skladu s navedenim, obzirom da se korištenje službenih automobila u privatne svrhe, a za koje se pri nabavi porez na dodanu vrijednost nije mogao u cijelosti ili djelomično odbiti ne smatra uslugama obavljenima uz naknadu u smislu članka 4. stavka 4. Zakona, u konkretnom slučaju HBOR nije obvezan na korištenje službenih automobila u privatne svrhe za koje pri nabavi nije mogao odbiti pretporez obračunati porez na dodanu vrijednost i ispostaviti račun u smislu članka 15. stavka 1. Zakona.

Povratak na mišljenja