Obračun PDV-a na naknadu za ukopavanje cjevovoda plinovoda – usluga trpljenja

Datum: 17.12.2007, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/07-01/1433
Davatelj: Porezna uprava

Odvjetnički ured K., obratio nam se kao punomoćnik društva P. d.o.o., koje je u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, te obavlja djelatnost od posebnog državnog interesa u smislu gradnje, održavanja i upravljanja transportnim plinskim sustavom na području Republike Hrvatske, što podrazumijeva i ukopavanje cjevovoda magistralnih, regionalnih te spojnih plinovoda i nadzemnih objekata. Prilikom ukopavanja cjevovoda potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose s vlasnicima zemljišta preko kojih prolaze plinovodi, stoga P. d.o.o. prije pokretanja postupka potpunog odnosno nepotpunog izvlaštenja treba pokušati zaključiti sa vlasnikom zemljišta ugovor o ukopavanju cjevovoda plinovoda odnosno ugovor o osnivanju prava služnosti. Obzirom da su vlasnici pojedinih zemljišta poduzetnici odnosno obveznici poreza na dodanu vrijednost, postavljeno je pitanje trebaju li oni na naknadu za umanjenu vrijednost zemljišta što im isplaćuje P. d.o.o. obračunati porez na dodanu vrijednost.

Porez na dodanu vrijednost plaća se prema odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Prema odredbi članka 4. stavak 2. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 6. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 79/07.), trpljenje neke radnje odnosno dopuštanje korištenja pokretnih i nepokretnih stvari, te suzdržavanje od neke radnje predstavljaju usluge koje su predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost. Ukopavanje cjevovoda plinovoda u zemljište dovodi do ograničenih prava u gospodarenju tim zemljištem što predstavlja uslugu trpljenja neke radnje odnosno suzdržavanja od neke radnje koja u smislu članka 2. stavak 1. i članka 4. stavak 2. točka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost.

Stoga, u konkretnom slučaju poduzetnici obveznici poreza na dodanu vrijednost na čijem se zemljištu ukopava cjevovod plinovoda, obavljaju uslugu trpljenja odnosno suzdržavanja od neke radnje te su obvezni na naknadu za obavljenu uslugu obračunati porez na dodanu vrijednost. Napominjemo da primatelju takve usluge, u ovom slučaju poduzeću P. d.o.o. obračunani porez na dodanu vrijednost predstavlja pretporez.

Povratak na mišljenja