Obračun PDV-a na usluge skladištenja dobara u trošarinskom skladištu

Datum: 21.12.2017, Četvrtak
Klasa: 410-19/17-02/278
Davatelj: Porezna uprava

            Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi obračuna PDV-a na usluge skladištenja dobara u trošarinskom skladištu. U upitu se navodi da je društvo „A“ član međunarodne grupacije društava čija je osnovna djelatnost upravljanje terminalima i pružanje terminalnih usluga klijentima. Prema navodima u upitu društvo „A“ u okviru terminalnih usluga pruža usluge skladištenja u trošarinskom skladištu, a vezano uz trošarinska dobra u vlasništvu klijenta. U upitu se navodi da se trošarinska dobra do terminala društva „A“ prevoze brodovima koji plove otvorenim more4m, a s trošarinskog aspekta se kreću u sustavu odgode plaćanja trošarine te se dobra prevoze uz elektronički prateći dokumentom (e-AD). Prema navodima u upitu prilikom skladištenja na terminalnu dobra ostaju u sustavu odgode plaćanja trošarine po osnovi primjene odgovarajućeg instituta iz trošarinskih propisa (odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskom skladišta i držanje trošarinskog skladišta). U upitu se navodi da se dobra po završetku skladištenja kamionima otpremaju za potrebe domaćeg tržišta (u manjem dijelu), a u druge države članice i treće zemlje (većim dijelom) te se trošarina plaća kod otpuštanja dobara na hrvatsko tržište jer primatelj u pravilu nema trošarinski status koji bi omogućio daljnje kretanje dobara u sustavu odgode plaćanja trošarina. Prema navodima u upitu dobra namijenjena drugim državama članicama i trećim zemljama prevoze se u sustavu odgode plaćanja trošarine. Društvo „A“ prema navodima u upitu trenutno radi na ujednačavanju informacijskog sustava i procesa obračuna PDV-a na usluge obavljene na svojim europskim lokacijama (u Belgiji, Nizozemskoj i Cipru). U upitu se navodi da prema praksi u drugim državama članicama, društvo „A“ ne obračunava PDV na usluge skladištenja, jer se radi o uslugama koje se obavljaju nad dobrima u poreznom skladištu. Nadalje, u upitu se navodi da društvo „A“ usluge skladištenja obavlja nad dobrima koja se nalaze u sustavu odgode plaćanja trošarine što znači da nisu puštena u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske. Do puštanja u potrošnju (nastanka porezne obveze) prema navodima u upitu dolazi u trenutku otpuštanja proizvoda iz sustava odgode, što uključuje i trenutak predaje dobara primatelju bez trošarinskog statusa. Iako primatelji proizvoda smještenih u trošarinskom skladištu društva „A“ nemaju trošarinski status, prema navodima u upitu ne radi se o osobama koje su krajnji potrošači, već trgovci tim trošarinskim dobrima. U skladu s tim u upitu se navodi da društvo „A“ smatra da dobra koja smješta u trošarinsko skladište nisu namijenjena krajnjoj potrošnji koja se događaju tek u trenutku prodaje tih proizvoda krajnjim potrošačima na benzinskim postajama. U upitu se navodi da se slijedom toga smatra da su ispunjeni uvjeti iz čl. 50. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov. od br. 73/13. do 115/16., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i da se na usluge skladištenja trošarinskih dobara u trošarinskom skladištu koje društvo „A“ pruža svojim klijentima (vlasnicima trošarinskih dobara) primjenjuje oslobođenje od plaćanja PDV-a iz čl. 52. st. 2. Zakona o PDV-u. S tim u vezi zatraženo je mišljenje u pogledu obračuna PDV-a na usluge skladištenja dobara na hrvatskom terminalu u trošarinskom skladištu.

            Odredbama čl. 50. Zakona o PDV-u propisano je da se oslobođenje od plaćanja PDV-a iz čl. 51., 52., 53. i 54. toga Zakona primjenjuje ako dobra i usluge nisu namijenjeni za krajnju potrošnju i ako iznos PDV-a koji bi trebalo platiti nakon prestanka primjene postupaka iz tih članaka odgovara iznosu PDV-a koji bi trebalo platiti da je na svaku od tih transakcija PDV obračunan u Republici Hrvatskoj.

            Prema odredbama čl. 52. st. 2. Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođena je isporuka dobara iz Dodatka II. toga Zakona, isporuka dobra koja podliježu trošarinama prema propisima koji uređuju trošarine te dobra koja podliježu posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, u porezna skladišta i unutar njih kao i usluge obavljene na tim dobrima, tako dugo dok se na njih primjenjuje postupak poreznog skladištenja.

            Odredbama čl. 52. st. 3. Zakona o PDV-u propisano je da se poreznim skladištem, u smislu Zakona o PDV-u, za dobra koja podliježu trošarinama prema propisima koji uređuju trošarine te dobra koja podliježu posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića smatra prostor koji je određen kao trošarinsko, odnosno porezno skladište u skladu s posebnim propisima.

            Slijedom navedenog, na usluge skladištenja koje se obavljaju nad trošarinskim dobrima koja se u poreznom skladištu nalaze u sustavu odgode plaćanja trošarine primjenjuje se oslobođenje od plaćanja PDV-a iz čl. 52. st. 2. Zakona o PDV-u.

Povratak na mišljenja