Obračun PDV-a na usluge zrakoplovnoj tvrtci – međunarodni prijevoz

Datum: 01.07.2014, Utorak
Klasa: 410-19/14-01/297
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa čija je osnovna djelatnost izgradnja brodova i to uglavnom brodova za plovidbu na otvorenom moru obratio se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a u međunarodnom prijevozu. U upitu se navodi da se u praksi pojavljuje situacija da brodovlasnik iz države članice Europske unije ili izvan nje kod poreznog obveznika iz dostavnog popisa gradi brod namijenjen plovidbi na otvorenom moru temeljem sklopljenog Ugovora o izgradnji, a opremu koju ugrađuje u brod nabavlja u tuzemstvu od različitih dobavljača koji bi mu na svoje isporuke trebali obračunati PDV od 25% jer dobra ne prelaze državnu granicu, već se isporuka obavlja u brodogradilištu. Obzirom na navedeno, postavljeno je pitanje može li se brod u gradnji smatrati plovilom, odnosno od kojeg trenutka se ostvaruje oslobođenje od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim plovilom te se ne obračunava PDV na isporuke plovila i na isporuke opreme za to plovilo. Također, postavljeno je pitanje u vezi osiguranja potrebnih dokaza o uvjetima za ostvarivanje predmetnog oslobođenja, odnosno postavljeno je pitanje da li Ugovor o izgradnji broda namijenjenog za plovidbu na otvorenom moru predstavlja dostatan temelj za ostvarenje predmetnog oslobođenja ili je potrebno ishoditi dodatne dokaze u smislu kakvih drugih isprava ili izjava brodovlasnika, a za svako pojedino plovilo.
 
      Prema odredbama čl. 47. st. 1. t. a), Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) i čl. 116. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik), plaćanja PDV-a oslobođene su: isporuke goriva i dobara za opskrbu plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i prijevoz putnika uz naknadu ili se koriste za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti te za spašavanje ili pomoć na moru.
 
      Odredbama čl. 47. st. 1. t. c) i d) Zakona i čl. 116. st. 2. i 3. Pravilnika propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke, preinake, popravci, održavanje, iznajmljivanje i unajmljivanje plovila iz čl. 47. st. 1. t. a) Zakona, te isporuke, iznajmljivanje, popravci i održavanje opreme koja je ugrađena u njih ili se u njima koristi.
 
      Plovilima koja plove na otvorenom moru u smislu Zakona smatraju se i brodovi koji plove na međunarodnim linijama iz hrvatske luke u stranu luku i obrnuto ili između stranih luka, te brodovi koji plove u vodama stranih država radi obavljanja usluga vezanih uz djelatnosti na otvorenom moru kao što su istraživanje, iskorištavanje energenata i slično.
 
      Odredbama čl. 116. st. 7. Pravilnika propisano je da porezni obveznik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su prema odredbama čl. 47. Zakona oslobođene PDV-a na računu obvezno navodi da PDV nije zaračunan s naznakom članka Zakona kojim je to oslobođenje propisano.
 
      Prema odredbama čl. 116. st. 8. Pravilnika porezni obveznik je obvezan u svom knjigovodstvu osigurati sve potrebne podatke i dokaze o uvjetima za ostvarivanje oslobođenja iz čl. 47. Zakona kao što su računi, ugovori, izjava o plovidbi ili druga isprava u skladu s odredbama čl. 116. st. 1. Pravilnika.
 
      Obzirom na navedeno, isporuke plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i prijevoz putnika uz naknadu ili se koriste za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti te za spašavanje ili pomoć na moru oslobođene su plaćanja PDV-a. Mišljenja smo da se navedeno oslobođenje može sukladno čl. 47. Zakona primijeniti i u slučaju plovila u izgradnji koja će se koristiti za usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske djelatnosti te spašavanje ili pomoć na moru.
 
      Kako bi se ostvarilo porezno oslobođenje iz čl. 47. Zakona, brodari moraju isporučitelju dobara predati izjavu o plovidbi, odnosno izjavu u kojoj se potvrđuje da će nabavljena dobra ili usluge biti namijenjene plovilima koja se koriste ili će se koristiti za plovidbu na otvorenom moru (u slučaju plovila u izgradnji) za usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske djelatnosti te spašavanje ili pomoć na moru. U protivnom, ne mogu ostvariti navedeno porezno oslobođenje. Navedeno se primjenjuje i u slučaju isporuke opreme koje će se ugraditi u plovilo koje se koristi ili će se koristiti za plovidbu na otvorenom moru (u slučaju plovila u izgradnji).
 
      Ako porezni obveznik prilikom isporuke dobara ili usluga iz članka 47. Zakona nema dokaza o tome da će dobra ili usluge koje isporučuje biti namijenjene plovilima koja se koriste ili će se koristiti za plovidbu na otvorenom moru za usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske djelatnosti te spašavanje ili pomoć na moru obvezan je na te isporuke obračunati i platiti PDV. Naime, porezno oslobođenje u vezi s međunarodnim prijevozom sukladno odredbama čl. 116. st. 8. Pravilnika ostvaruje se, ako porezni obveznik u svome knjigovodstvu osigura sve potrebne podatke i dokaze o uvjetima za ostvarivanje oslobođenja iz čl. 47. Zakona, odnosno u ovom slučaju izjavu o plovidbi.
 
      U vezi plovila koja su u izgradnji, a koja će se koristiti za plovidbu na otvorenom moru napominjemo da je u svrhu ostvarenja poreznog oslobođenja iz čl. 47. Zakona potrebno osigurati Ugovor o izgradnji broda namijenjenog za plovidbu na otvorenom te izjavu brodara da će se pojedino plovilo koristiti za plovidbu na otvorenom moru.


Povratak na mišljenja