Obračun PDV-a na uslugu iznajmljivanja softvera za klađenje

Datum: 15.11.2011, Utorak
Klasa: 410-19/11-01/73
Davatelj: Porezna uprava

Društvo „H“ d.o.o. obratilo nam se upitom u vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost na uslugu iznajmljivanja softvera za klađenje. Prema navodimo u upitu softver se iznajmljuje društvu koje je u vlasništvu društva „H“ d.o.o., a kladionica „H“ upisana je u sustav poreza na dodanu vrijednost temeljem ostvarenog prometa od trgovine na malo. Obzirom na članak 11.a stavak 1. točku k) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) zatraženo je tumačenje u vezi obračuna poreza na dodanu vrijednost na uslugu iznajmljivanja softvera za klađenje.

Prema odredbama članka 2. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Odredbama članka 11.a stavka 1. točke i) Zakona i članka 84. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09. i 89/11., u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je priređivanje lutrijskih igara, igara na sreću u casinima, igara klađenja i igara na sreću na automatima oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima koji uređuju tu djelatnost.

Prema odredbama članka 11.a stavka 1. točke k) Zakona i članka 86. Pravilnika isporuka dobara koja je poduzetnik koristio u okviru svoje poduzetničke djelatnosti isključivo za isporuke iz članka 11. i 11.a Zakona za koje nije bio dopušten odbitak pretporeza pri nabavi, oslobođena je plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Međutim ako je poduzetnik za nabavu tih dobara mogao pretporez odbiti u cijelosti ili djelomično takve isporuke podliježu oporezivanju.

U skladu s navedenim, obzirom da se u konkretnom slučaju radi o usluzi iznajmljivanja softvera, a ne o isporuci dobra društvo „H“ d.o.o. ne može na uslugu iznajmljivanja softvera za klađenje primijeniti porezno oslobođenje iz članka 11.a stavka 1. točke k) Zakona i članka 86. Pravilnika.

Napominjemo da se usluga iznajmljivanja softvera za klađenje smatra oporezivom uslugom u smislu članka 2. stavka 1. Zakona te je stoga društvo „H“ d.o.o. za obavljenu uslugu iznajmljivanja softvera za klađenje obvezno obračunati porez na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja