Obračun PDV-a na uslugu transporta plina

Datum: 03.05.2016, Utorak
Klasa: 410-19/16-01/100
Davatelj: Porezna uprava

      Društvo A iz dostavnog popisa je operator transportnog sustava prirodnog plina koje svoju djelatnost obavlja isključivo na području Republike Hrvatske. Obzirom na provedenu liberalizaciju tržišta plina kao korisnici usluge transporta plina u 2016. godini pojavljuju se i nerezidenti, odnosno porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama Europske unije. Korisnici usluge transporta plina nemaju nikakva prava na pristup i tehnološko upravljanje dijelovima plinskog transportnog sustava. Usluga transporta plina ugovara se na određeni vremenski period, a tehnološko upravljanje odvija se na dnevnoj/unutar dnevnoj razini. U vezi s navedenim postavljeno je pitanje treba li društvo A obračunati PDV-a na uslugu transporta plina koju obavlja poreznim obveznicima nerezidentima.
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
      Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
      Člankom 17. Zakona o PDV-u propisano je da se mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge.
      Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i koordinacije građevinskih radova, kao što su usluge arhitekata i građevinskog nadzora, smatra se prema članku 19. Zakona o PDV-u mjesto gdje se nekretnina nalazi.
      Kako bi se jamčio ujednačen porezni tretman pružanja usluga povezanih s nepokretnom imovinom donesena je Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1042/2013 od 7. listopada 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011.  
      Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1042/2013 propisan je članak 31.a stavak 2. točka d) koji stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine, a prema kojem se uslugama povezanim s nepokretnom imovinom smatra izgradnja trajnih struktura na zemljištu, kao i građevinski radovi te rušenje koji se izvode na trajnim strukturama poput sustava plinovoda, vodovoda i kanalizacijskih te sličnih sustava. 
      Europska komisija u vezi s Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1042/2013 dala je Objašnjenja o pravilima oporezivanja usluga povezanih s nekretninama koja stupaju na snagu 1. siječnja 2017. godine.
      U Objašnjenjima o pravilima oporezivanja usluga povezanih s nekretninama u vezi s člankom 31.a stavkom 2. točkom d) Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1042/2013 navodi se nakon što je trajna struktura izgrađena, a građevinski radovi su gotovi, korištenje ove strukture za usluge kao što su transport plina, vode, kanalizacije, struje, itd. neće se smatrati povezanim s nekretninama.
      Obzirom da se Provedbene uredbe Vijeća moraju direktno primjenjivati, te da članak 31.a Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1042/2013 koji propisuje koje se usluge smatraju povezanim s nekretninama stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine, smatramo da nema prepreke da se pravila oporezivanja koja se odnose na usluge povezane s nekretninama primjenjuju već i sada jer su ista i dana s ciljem da se ujednači oporezivanje usluga povezanih s nekretninama na razini cijele Europske unije. 
      Prema tome, uzimajući u obzir članak 31.a stavak 2. točku d) Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1042/2013 te Objašnjenja o pravilima oporezivanja usluga povezanih s nekretninama smatramo da usluga transporta plina koju tuzemni porezni obveznik obavlja poreznim obveznicima sa sjedištem u državama članicama Europske unije, odnosno nerezidentima nije povezana s nekretninom te podliježe oporezivanju prema sjedištu poreznog obveznika primatelja usluge.

Povratak na mišljenja