Obračun plaće na temelju netočnih podataka

Datum: 23.06.2016, Četvrtak
Klasa: 410-01/16-1/800
Davatelj: Porezna uprava

        Primili smo upit G. K. iz Zagreba, vezan uz netočan obračun plaće za prosinac 2015., siječanj i veljaču 2016. jer nije mogao dostaviti Obrazac PK s novim podacima te upozoriti poslodavca na promjenu osobnog odbitka zbog čega je poslodavac koristio koeficijent 3,2 umjesto 1,00 nakon kojeg je obračunat i uplaćen manji porez od zakonom propisanom.
        Prema čl. 46. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH – 120/13., 125/13., 148/13., 136/15.; dalje u tekstu: Zakon) osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje na temelju porezne kartice koju za radnika, umirovljenika i fizičke osobe koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada imaju poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovina. Osobni odbitak se može koristiti ako je radnik, umirovljenik ili fizička osoba predala poreznu karticu poslodavcu odnosno isplatitelju primitka. Radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak obvezni su svaku promjenu koja utječe na osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka, prijaviti ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu i dostaviti joj vjerodostojne isprave u roku od trideset (30) dana od dana nastanka promjene.
        Poslodavac i isplatitelj primitaka koji nije redovno isplaćivao plaću ili mirovinu, obvezan je za radnike i druge fizičke osobe, izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak sa zadnjom isplatom dohotka od nesamostalnog rada prema čl. 38. Zakona ako osobni odbitak nije korišten u cijelosti ili je po toj osnovi nastalo različito porezno opterećenje tijekom godine. Također, navedeni isplatitelji obvezni su izvršiti godišnji obračun ako su radnici i druge fizičke osobe koristile pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se prema posebnim propisima isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja, osim ako je to pravo korišteno svih 12 mjeseci tijekom poreznog razdoblja, što je uzrokovalo različito porezno opterećenje tijekom istoga poreznog razdoblja.
        Poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine obvezan je pri idućim isplatama vratiti radniku, umirovljeniku i osobi koja ostvaruje primitke (plaću) više obustavljeni i uplaćeni porez ili je obvezan manje plaćeni porez na dohodak naknadno obustaviti od primitka po osnovi nesamostalnog rada i uplatiti ako mu radnik, umirovljenik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) predoči poreznu karticu s promjenama faktora osobnog odbitka ili promjenama adrese prebivališta ili uobičajenog boravišta koje nisu bile poznate u trenutku prijašnjih isplata.
        Ukoliko poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine više nije u mogućnosti naknadno obustaviti manje plaćeni porez na dohodak, obvezan je o toj činjenici izvijestiti ispostavu Porezne uprave nadležnu prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika prema čl. 68. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14. i 137/15.).
        Ako iznos primitka za isplatu nije dovoljan za uplatu poreza i prireza, radnik, umirovljenik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) obvezan je poslodavcu i isplatitelju primitka (plaće) i mirovine uplatiti iznos koji nedostaje ili će poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine taj iznos obustaviti od idućih isplata. Navedeno ne utječe na obvezu uplate poreza od strane poslodavca i isplatitelja primitka (plaće) i mirovine.
        Iz navedenoga proizlazi da poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) može nakon dostavljenog Obrasca PK s novim podacima, pri idućim isplatama naknadno obustaviti dio manje uplaćenog poreza od nesamostalnog rada, a ako ne može uplatiti porez i prirez, radnik, umirovljenik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) obvezan je poslodavcu i isplatitelju primitka (plaće) i mirovine uplatiti iznos koji nedostaje.
        Također, poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) dužan je istovremeno s povratom ili obustavom izvršiti ispravak izvornog izvješća temeljem kojega je zadužen manji ili vii iznos poreza na dohodak te izvijestiti Poreznu upravu pisanim putem ili putem sustava ePorezna vezano uz uparivanje novih uplata odnosno nastalih pretplata i oznake izvješća.

Povratak na mišljenja