Obračunavanje PDV-a na usluge obrazovanja

Datum: 07.04.2015, Utorak
Klasa: 410-19/15-01/131
Davatelj: Porezna uprava

Obrazovna ustanova iz dostavnog popisa obratila se u vezi obračunavanja PDV-a na usluge obrazovanja koja se provode po rješenjima resornih ministarstva. U upitu se navodi da osim programa koji se provode temeljem rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koja su oslobođenja plaćanja PDV-a u posljednje vrijeme sve više drugih ministarstava izdaje rješenja za programe u okviru njihovog područja. S tim u vezi postavljeno je pitanje primjenjuje li se porezno oslobođenje i na programe koji se provode temeljem rješenja drugih ministarstava.
Odredbama čl. 39. st. 1. t. i) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i čl. 58. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisano je da je PDV-a oslobođeno obrazovanje djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija, uključujući s time usko povezane usluge i dobra, koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.
PDV-a je sukladno čl. 39. st. 1. t. j) Zakona o PDV-u oslobođena i nastava što je privatno održavaju nastavnici i koja obuhvaća osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, ako nastavu u tim ustanovama obavljaju fizičke osobe (nastavnici ili predavači) prema unaprijed ugovorenoj satnici i rasporedu, isključivo prema nastavnim planovima i programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. Oslobođenje se odnosi i na naknadu za održavanje ispita i konzultacija usko vezanih za izvođenje ugovorenog plana i programa nastave.
 
Prema tome usluge obrazovanja djece i mladeži, školskog ili sveučilišnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije, uključujući s time usko povezane usluge i dobra oslobođene su PDV kada ih obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.
Odredbama čl. 58. st. 5. Pravilnika o PDV-u propisano je da se oslobođenje iz čl. 39. st. 1. t. i) Zakona o PDV-u odnosi na obrazovanje u vezi s nastavnim programima koje donose nadležna ministarstva.
U skladu s navedenim, usluge obrazovanja koje se provode u vezi s nastavnim programima koja donose nadležna ministarstva oslobođene su plaćanja PDV-a ako ih obavljaju tijela s javnim ovlastima ili druge osobe, koje imaju slične ciljeve u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja. Prema tome, usluge obrazovanja koje se provode na temelju rješenja ministarstava oslobođene su plaćanja PDV-a.
Napominjemo da se oslobođenje od PDV-a ne primjenjuje na isporuke iz čl. 39. st. 1. t. i) Zakona odnosno čl. 58. st. 1. Pravilnika o PDV-u u slučaju kada ih obavljaju trgovačka društva koja su obveznici poreza na dobit, obzirom da trgovačka društva nisu navedena u čl. 39. st. 1. t. i) Zakona o PDV-u.
 
Ustanove koje obavljaju isporuke iz čl. 39. st. 1. t. i) Zakona o PDV-u mogu na te isporuke primjenjivati oslobođenje od plaćanja PDV-a neovisno o tome da li su obveznici poreza na dobit ili nisu, te neovisno o tome da li ostvarenu dobit dijele ili ne.
 

Povratak na mišljenja