Obveza plaćanja poreza na promet kod prijenosa plinske mreže bez naknade s trgovačkog društva na društvo kćer

Datum: 02.03.2016, Srijeda
Klasa: 410-01/16-01/50
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa o obvezi plaćanja poreza na promet kod prijenosa plinske mreže bez naknade s trgovačkog društva na društvo kćer.
Naime, trgovačko društvo kao isporučitelj vodnih usluga obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje. U svojom imovini ima plinsku mrežu koja mu nije potrebna jer ne može obavljati djelatnost opskrbe plinom.
Postavlja se pitanje obveze plaćanja poreza na prijenos plinske mreže darovnim ugovorom na tvrtku kćer.
Na postavljani upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
Isporukom dobara uz naknadu smatra se sukladno članku 7. stavku 3. Zakona o PDV-u korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolažu njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez.
Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona. Člankom 9. stavcima 1. i 2. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14 i 137/15 ), propisano je da se prihodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavku 1. Zakona, smatraju bruto povećanja gospodarstvenih koristi za isporučena dobra, obavljene usluge i po drugim osnovama u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza što ima za posljedicu povećanje kapitala do kraja toga razdoblja. Povećanjem kapitala smatraju se i sva izravna povećanja dobiti i svih oblika kapitala osim revalorizacijskih pričuva. S revalorizacijskim pričuvama izjednačavaju se i odgovarajuće pričuve za vrijednosna usklađenja financijske imovine, utvrđene po posebnim propisima. Ulaganja dioničara ili članova društva u neupisani kapital društva ne smatra se oporezivim prihodom pod uvjetima propisanima člankom 10. toga Pravilnika.
Od 1. siječnja 2015. godine PDV-a je sukladno članku 40. stavku 1. točkama j) i k) Zakona o PDV-u oslobođena isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine te isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta.
Iz navedene odredbe proizlazi da se od 1. siječnja 2015. PDV plaća na isporuke građevina ili njihovih dijelova koje nikada nisu bile nastanjene odnosno korištene uključujući zemljište na kojem se nalaze, zatim na isporuke građevina ili njihovih dijelova uključujući zemljište na kojem se nalaze kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine te na isporuke građevinskog zemljišta.
Građevinom se u smislu Zakona o PDV-u smatra objekt pričvršćen za zemlju ili učvršćen u zemlji.
Međutim, sukladno članku 5. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97, 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14) kada se na promet nekretnina ne plaća porez na dodanu vrijednost plaća se porez na promet nekretnina. Isto znači kada se na promet nekretnina ne plaća porez na dodanu vrijednost da se plaća porez na promet nekretnina.
Slijedom  navedenog, plinska mreža odnosno plinovod koji je učvršćen u zemlji smatra se nekretninom te se na njega primjenjuju odredbe Zakona o PDV-u koje propisuju oporezivanje nekretnina. Stoga, ako se radi o plinovodu koji nije korišten više od dvije godine, a prilikom čije izgradnje je korišteno pravo na odbitak pretporeza tada isporuka tog plinovoda podliježe oporezivanju PDV-om neovisno o tome daruje li porezni obveznik nekretninu ili ju prodaje tvrtki kćeri. U slučaju da se radi o plinovodu koji je korišten dulje od 2 godine, tada isporuka ne podliježe oporezivanju PDV-om, već porezom na promet nekretnina, a porezni obveznik isporučitelj je obvezan provesti ispravak odbitka pretporeza ako nije istekao rok od 10 godina.
U slučaju obveze plaćanja poreza na promet nekretnina, prijenos nekretnine iz jednog trgovačkog društva u drugo trgovačko društvo oslobođeno je plaćanja poreza na promet nekretnina sukladno članku 12. Zakona o porezu na promet nekretnina ako se nekretnina unosi u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje temeljnog kapitala odnosno ako se nekretnine stječu u postupku pripajanja i spajanja trgovačkih društava odnosno u postupku razdvajanja i odvajanja trgovačkog društva u više trgovačkih društava sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 93/11, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13). Ako je riječ o bilo kojem drugom unosu nekretnine u trgovačko društvo u bilo koje druge svrhe, prijenos vlasništva tih nekretnina je oporeziv porezom na promet nekretnina, ukoliko nije oporeziv PDV-om.
Međutim, neovisno o godinama korištenja, navedena isporuka uključuje se u osnovicu poreza na dobit.

Povratak na mišljenja