Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina

Datum: 16.09.2014, Utorak
Klasa: 410-01/14-01/1475
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit odvjetnika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju stjecanja nekretnine temeljem sudske odluke.

Porezni obveznik svoje pravo vlasništva na stanu temelji na čl. 372. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.). Naime, 1970. godine Samoupravna interesna zajednica stanovanja Općine Centar, na temelju suglasnosti tadašnjih vlasnika stambene zgrade, dala je suglasnost za prenamjenu potkrovlja (zajedničke prostorije u zgradi u društvenom vlasništvu) u stan, te je poreznom obvezniku izdala građevinsku dozvolu. Porezni obveznik je o vlastitom trošku izveo prenamjenu zajedničke tavanske prostorije, koja nije imala stambenu funkciju, te mu je Grad Zagreb, prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, izdao i uporabnu dozvolu.

Po okončanju parnice, porezni obveznik će steći pravo vlasništva na stanu temeljem sudske presude, pa se postavlja pitanje može li se koristiti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem čl. 11. t. 6. Zakona o porezu na promet nekretnina ili eventualno po nekoj drugoj osnovi.

Na dostavljeni upit ovo tijelo dalo je mišljenje svojim dopisom od 22. svibnja 2014. da je za utvrđivanje postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina potrebno prethodno utvrditi sadržaj te presude, te od nadležnog ministarstva zatražiti tumačenje može li se način stjecanja nekretnine poreznog obveznika podvesti pod stjecanje nekretnine pretvorbom društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Nakon pribavljenog očitovanja, kao i uvidom u pravomoćnu presudu nadležnog suda, ovo tijelo će moći sa sigurnošću utvrditi postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina

Odvjetnik poreznog obveznika dostavio je deklaratornu presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu u kojoj se utvrđuje da je tužitelj stekao pravo vlasništva posebnog dijela nekretnine.

Prema odredbama čl. 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 153/02. i 22/11. – dalje: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj, pa tako i stjecanje temeljem odluke suda.

Ako se nekretnina stječe na temelju odluke suda, porezna obveza nastaje u trenutku pravomoćnosti te odluke. Međutim svaka sudska odluka ne podliježe nužno obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina. Presuda suda kojom se tužitelj utvrđuje kao vlasnik, koja je deklaratorne naravi, znači da se nekretnina ne stječe na temelju te odluke suda, već presuda suda samo priznaje da vlasništvo postoji, a koje je stečeno nekim ranijim prometom o kojemu nema isprave o stjecanju.

Iz dostavljene presude na temelju priznanja Općinskog građanskog suda u Zagrebu razvidno je da se utvrđuje da je tužitelj stekao pravo vlasništva posebnog dijela nekretnine, koja u naravi predstavlja stan. Predmetni stan tužitelj je stekao vlastitim sredstvima, budući je o svom trošku temeljem odobrenja nadležnih tijela prenamijenio potkrovlje u stan.

Slijedom svega navedenog, u konkretnom slučaju ne postoji obveza plaćanja poreza na promet nekretnina.

Povratak na mišljenja