Obveza plaćanja poreza na promet nekretnine – izvansudska nagodba

Datum: 19.03.2014, Srijeda
Klasa: 410-01/14-01/667
Davatelj: Porezna uprava


Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje postoji li obveza plaćanja poreza na promet nekretnina na stjecanje nekretnine u postupku izvansudske nagodbe.
      Stjecatelj nekretnine je Udruga koja navodi da je neprofitna, humanitarna, socijalna, nestranačka organizacija, s ciljem zaštite i unaprjeđenja prava, te poboljšanja kvalitete života umirovljenika. U slučaju prestanka rada Udruge, imovina Udruge prelazi u vlasništvo Grada u kojem je sjedište Udruge, što je propisano Statutom predmetne Udruge.
      Prema odredbama čl. 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 153/02. i 22/11. – dalje: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina.
      Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj, pa se tako smatra i stjecanje na temelju odluke suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
      U čl. 11. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 153/02., 22/11.) taksativno su navedena opća oslobođenja od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina pa su, između ostalih, od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina izuzeti Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa. Riječ je o institucionalnom oslobođenju što znači da su ove osobe oslobođene od oporezivanja porezom na promet nekretnina bez obzira na vrstu prometa te vrstu nekretnine koju stječu.
Iz Registra udruga, koji se vodi pri Ministarstvu uprave, razvidno je da predmetna Udruga nije humanitarnog već socijalnog karaktera, a također nije osnovana na temelju posebnog propisa kao primjerice Crveni križ koji je osnovan temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu.
Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju za predmetnu Udrugu postoji obveza plaćanja poreza na promet nekretnina.
     

Povratak na mišljenja