Obveze doprinosa prema primicima s osnove naknade športskim sucima i delegatima ostvarenima iz inozemstva

Datum: 05.03.2012, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/12-01/510
Davatelj: Porezna uprava

Povodom upita kojim ste se obratili Poreznoj upravi, a vezano uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11. i 22/12. – dalje u tekstu: Zakon), koje uređuju pitanja obveze doprinosa prema primicima s osnove naknade športskim sucima i delegatima ostvarenima iz inozemstva, odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 209. stavak 1. točka 19. propisana je iznimka od obveze doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak i to prema naknadi športskom sucu i delegatu.

Sukladno odredbi članka 7. točke 19. Zakona, naknadom športskom sucu i delegatu, smatra se primitak od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, a isplaćuje se kao naknada za sudjelovanje na natjecanjima amaterskih športskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o sustavu natjecanja određenoga nacionalnoga športskog saveza, na natjecanjima učeničkih i studentskih športskih klubova te na međunarodnim natjecanjima tih klubova koja se, u skladu s propisima o športu, održavaju u Republici Hrvatskoj te prema kriterijima uređenima propisom koji donosi ministar financija za prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa.

S obzirom da u članku 7. točki 19. nisu navedeni, naknadom športskom sucu i delegatu u smislu odredaba Zakona ne smatraju se:

- primici športskog suca i delegata koji se isplaćuju za sudjelovanje na natjecanjima profesionalnih športskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o sustavu natjecanja određenog nacionalnog športskog saveza,
- primici športskog suca i delegata koji se isplaćuju za sudjelovanje na natjecanjima profesionalnih športskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o sustavu natjecanja međunarodnog športskog saveza ili organizacije,
- primici športskog suca i delegata koji se isplaćuju za sudjelovanje na natjecanjima amaterskih športskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o sustavu natjecanja međunarodnog športskog saveza ili organizacije, osim ako se održavaju u Republici Hrvatskoj,
- primici športskog suca i delegata koji se isplaćuju za sudjelovanje na natjecanjima na međunarodnim natjecanjima učeničkih i studentskih športskih klubova, osim ako se održavaju u Republici Hrvatskoj,

te se prema navedenim primicima ne može primijeniti iznimka od obveze doprinosa propisana odredbom članka 209. stavak 1. točka 10.

Ukoliko prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak nije moguće primijeniti iznimku od doprinosa propisanu člankom 209. stavak 1. obveza doprinosa prema navedenim primicima utvrđuje se na način propisan člancima 111. do 117. Zakona o doprinosima.

Člankom 111. propisano je da za osiguranika po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak obveznik doprinosa iz osnovice jest primatelj, a obveznik doprinosa na osnovicu te obveznik obračunavanja i plaćanja svih doprinosa jest isplatitelj primitka.

Prema osnovici – primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak, obračunavaju se doprinosi i to (članak 113. Zakona):

1. doprinosi iz osnovice:
- doprinos za mirovinsko osiguranje,
- doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

2. doprinosi na osnovicu:
- doprinos za zdravstveno osiguranje.

Doprinosi se obračunavaju s obračunom primitaka i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom primitka (članak 115. stavak 1. Zakona).

Ukoliko se primitak športskog suca i delegata, od kojega se utvrđuje drugi dohodak, ostvari neposredno iz inozemstva obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest primatelj primitka (članak 112. Zakona).

Sukladno odredbi članka 113. stavak 2. Zakona, prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak, a ostvareni su neposredno iz inozemstva obračunavaju se samo doprinosi iz osnovice, i to:

- doprinos za mirovinsko osiguranje,
- doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja),

a obveza doprinosa na osnovicu (doprinos za zdravstveno osiguranje) ne postoji.

Prema odredbi članka 115. stavak 2. primatelj je dužan obračunati i uplatiti doprinose u roku od osam dana od dana kada je primitak ostvaren.

O vrsti i iznosu obveze doprinosa te osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, obveznik obračunavanja sastavlja izvješće (obrazac IDD) i dostavlja ga Poreznoj upravi (članak 116. stavak 2. Zakona).

Povratak na mišljenja