Obveznik poreza na dodanu vrijednost – MUP

Datum: 27.07.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/14-01/451
Davatelj: Porezna uprava

Ministarstvo unutarnjih poslova je postavilo upit o tome smatra li se obveznikom poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) kada mu se obavi usluga održavanja građevinskih objekata koje iznajmljuje obzirom da MUP nema pravo odbitka pretporeza kada obavlja isporuke iz djelokruga i ovlasti koje obavlja prema posebnim propisima. Obzirom da MUP posjeduje vozila koja služe za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima, također je postavljeno pitanje može li MUP potvrditi da je obveznik PDV-a u izjavi koju popunjava za osiguravajuću kuću na ime refundacije štete na predmetnim vozilima. Također je postavljeno pitanje da li će osiguravajuća kuća refundirati iznos PDV-a koji je obračunat temeljem prijenosa porezne obveze u vezi popravka oštećenog stepeništa u iznajmljenom objektu
Odredbama čl. 6. st. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se poreznim obveznicima ne smatraju tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama. U slučaju da obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. Zakona smatrat će se poreznim obveznicima, osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.
Isporuke koje tijelo državne uprave obavlja, a koje ne spadaju u ovlasti, odnosno djelokrug rada tijela državne uprave prema posebnim propisima, kao što je, primjerice, djelatnost iskorištavanja materijalne i nematerijalne imovine, načelno se smatraju gospodarskom djelatnošću koja podliježe oporezivanju PDV-om.
Sukladno navedenim odredbama Zakona tijela državne uprave smatraju se poreznim obveznicima u slučaju da obavljaju djelatnosti koje ne spadaju u ovlasti i djelokrug rada tijela državne uprave prema posebnim propisima, ako je vrijednost obavljenih isporuka u okviru tih djelatnosti u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kn.
Porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluga koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija sukladno čl. 58. st. 1. Zakona.
Prema tome, MUP koji je upisan u registar obveznika od 1. siječnja 2014. može odbiti pretporez sadržan u ulaznim računima koji se odnose samo na oporezivu gospodarsku djelatnost. Pretporez sadržan u ulaznim računima koji se isključivo odnose na neoporezivu djelatnost, a koju MUP obavlja u okviru svoje ovlasti prema posebnim propisima, ne može uopće odbiti.
U tom slučaju, MUP mora sukladno čl. 137. st. 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13. - ispr., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) odrediti udjel korištenja u neposlovne svrhe, odnosno pretporez treba podijeliti prema svrsi uporabe na dio koji se može odbiti i na dio koji se ne može odbiti.
Vezano za utvrđivanje udjela korištenja, napominjemo da je kao ključ moguće koristiti omjer korištenja kod poslovnih prostora (prema metrima kvadratnim) za obavljanje djelatnosti koja podliježe oporezivanju i isporuka u okviru ovlasti i djelokruga rada koje ne podliježu oporezivanju.
Slijedom navedenog, MUP ima pravo na odbitak cjelokupnog pretporeza sadržanog u ulaznim računima koji se odnose na troškove popravka poslovnih prostora danih u zakup.
Prijenos porezne obveze primjenjuje se sukladno odredbi čl. 75. st. 3. t. a) Zakona na građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
Odredbom čl. 151. st. 1. Pravilnika propisano je da je obveznik plaćanja PDV-a temeljem čl. 75. st. 3. Zakona svaki porezni obveznik primatelj dobara, odnosno usluga, upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu kada mu dobra isporuči ili obavi usluge iz čl. 75. st. 3. Zakona porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu.
Sukladno navedenom, prijenos porezne obveze primjenjuje se na svakog poreznog obveznika upisanog u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu, neovisno od toga može li pretporez odbiti u cijelosti.
Obzirom da iz upita nije razvidno o kakvom se održavanju odnosno popravku oštećenog stepeništa na iznajmljenom objektu radi, napominjemo da se ne možemo sa sigurnošću očitovati. Međutim, prijenos porezne obveze se primjenjuje prilikom izvođenja radova kao što su sanacija i rekonstrukcija, odnosno na sve ostale građevinske radove (primjerice zidarske, podopolagačke, keramičarske) potrebne za izvođenje takvih popravaka. Održavanje u smislu postavljanja, popravaka, zamjene, ličenja, ali ne i čišćenja objekta, smatra se radovima na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze.  
Što se tiče popunjavanja izjave za naknadu štete nastale na vozilima MUP-a koja služe isključivo za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima, mišljenja smo da MUP može sa osiguravajućim društvom zbog specifičnosti dogovoriti način popunjavanja izjave obzirom da je upisan u registar obveznika PDV-a, ali da u dijelu obavljanja poslova u okviru ovlasti i djelokrugu rada ne podliježu oporezivanju. Slijedom navedenog, ako određeno vozilo služi isključivo za obavljanje djelatnosti koja ne podliježe oporezivanju, tada je osiguravajućem društvu potrebno dostaviti izjavu u tom smislu.
U vezi obveze isplate PDV-a kod naknade štete napominjemo da je to stvar ugovornih odnosa između osiguravajuće kuće i osiguranika.
 

Povratak na mišljenja