Odbitak PDV-a poreznog obveznika koji je obveznik poreza na dobit

Datum: 14.10.2013, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/13-01/533
Davatelj: Porezna uprava

      Dostavili ste upit poreznog obveznika „A“ o tome kada porezni obveznik koji je obveznik poreza na dobit, može odbiti porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) sadržan u računima što ih izdaju tuzemni porezni obveznici koji PDV obračunavaju prema primljenim (naplaćenim) naknadama.
      
      Člankom 57. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. i 99/13. – Rješenje USRH) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. propisano je da pravo na odbitak PDV-a (pretporeza) nastaje u trenutku kada nastaje obveza obračuna PDV-a koji se može odbiti, a porezni obveznik može odbiti pretporez ako su ispunjeni svi uvjeti potrebni za odbitak pretporeza.
      
      Porezni obveznik koji je obveznik poreza na dohodak PDV obračunava prema primljenim ili naplaćenim naknadama za isporučena dobara i obavljene usluge, a pravo na odbitak pretporeza ima u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.
      
      Porezni obveznik, koji je obveznik poreza na dobit te je upisan u registar obveznika PDV-a, PDV obračunava prema izdanim računima, a PDV sadržan u računima dobavljača može odbiti kao pretporez ako ispunjava sve propisane uvjete neovisno o tome da li je račun platio dobavljaču ili nije.
      
      Prema tome porezni obveznik, koji je obveznik poreza na dobit te je upisan u registar obveznika PDV-a može od dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno od 1. srpnja 2013., odbiti PDV sadržan u računima s oznakom R-2 izdanima nakon 1. srpnja 2013. neovisno o tome je li takav račun dobavljaču platio ili nije.
      
      Napominjemo da smo se o navedenom očitovali mišljenjem KLASA: 410-19/13-01/271, URBROJ: 513-07-21-01/13-4 od 29. srpnja 2013. koje je objavljeno i dostupno na linku:
http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=18694

Povratak na mišljenja