Odbitak pretporeza za motorna vozila

Datum: 31.03.2014, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/14-01/242
Davatelj: Porezna uprava


      Dana 20. ožujka 2014. stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 35/14.) kojim su propisane odredbe u vezi prava na odbitak pretporeza za motorna vozila kategorije N1. S tim u vezi, a radi jednoobraznog tumačenja odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) u nastavku dajemo tumačenje o pravu na odbitak pretporeza u slučaju motornih vozila kategorije N1, ali i ostalih motornih vozila.
      Motorna vozila za osobni prijevoz
      Odredbama čl. 61. Zakona o PDV-u propisano je, između ostalog, ograničenje prava na odbitak pretporeza za nabavu i najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.
      Navedeno ograničenje se ne primjenjuje ako se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju. Takva vozila moraju služiti isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti ili biti posebno označena i prilagođena za obavljanje te djelatnosti. U tom slučaju pravo na odbitak pretporeza odnosi se i na sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila kao što su gorivo i ulje, investicijsko i tekuće održavanje i slično.
      Člankom 136. Pravilnika o PDV-u detaljnije je propisano da se osobnim automobilima za čiju nabavu i najam nije dopušten odbitak pretporeza smatraju motorna vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8703 konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz Carinske tarife, tarifne oznake 8702), uključujući motorna vozila tipa „karavan“, „kombi“, „trkaći automobili“ te „pick-up“ vozila koja nisu razvrstana u tarifnu oznaku 8704 Carinske tarife.
      U slučaju najma ili leasinga osobnih automobilima i drugih sredstava za osobni prijevoz nije dopušten odbitak pretporeza koji se odnosi na naknadu za najam ili leasing tih vozila te na sve druge nabave (isporuke) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih vozila koje po ugovoru snosi korisnik najma.
      Kod korištenja rent-a-car vozila nije dopušten odbitak pretporeza koji se odnosi na naknadu, gorivo i sve druge troškove za korištenje vozila koje je poreznom obvezniku zaračunao drugi poduzetnik.
      Motorna vozila N1 kategorije
      Što se tiče motornih vozila N1 kategorije napominjemo da je do 19. ožujka 2014. za motorna vozila kategorije koja su prema posebnim propisima razvrstana u N1 kategoriju bilo omogućeno potpuno priznavanje pretporeza kod nabave i kod troškova održavanja ili leasing naknade, neovisno o tome jesu li takva vozila bila predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila ili nisu.
      Nadalje, dana 20. ožujka 2014. stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojim je, između ostalog propisano da se pretporez može odbiti samo za motorna vozila kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila.
      Prema tome, za motorna vozila kategorije N1 za koja se plaća posebni porez na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila nije dopušten odbitak pretporeza, dok je za vozila kategorije N1 za koja se ne plaća plaćen posebni porez prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila omogućeno potpuno priznavanje pretporeza kod nabave i kod troškova održavanja ili leasing naknade.
      U slučaju da se motorno vozilo kategorije N1 prenamjeni u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila tada porezni obveznik više nema pravo na odbitak pretporeza za sve isporuke (nabave) dobara i usluga koje su usko vezane za korištenje tih motornih vozila. S tim u vezi napominjemo da je porezni obveznik obvezan ispraviti odbijeni pretporez koji je viši ili niži od pretporeza koji može odbiti ako se motorno vozilo kategorije N1 prenamjeni u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila.
      Napominjemo da je Porezna uprava nadležna za utvrđivanje prava na odbitak pretporeza za motorna vozila te da je Carinska uprava nadležna za razvrstavanje motornih vozila u tarifnu oznaku kombinirane nomenklature u skladu s carinskim propisima i temeljnim pravilima koja vrijede za razvrstavanje dobara po carinskoj tarifi.
      Slijedom navedenog, u slučaju da se prilikom utvrđivanja prava na odbitak pretporeza motornih vozila kategorije N1 posebice kod vozila nabavljenih prije uvođenja posebnog poreza na motorna vozila, ali i kod preprodaje već registriranih motornih vozila kategorije N1 pojave određene poteškoće u pogledu određivanja predmeta oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila napominjemo da se u takvim slučajevima potrebno obratiti Carinskoj upravi.

Povratak na mišljenja