Odbitka pretporeza temeljem računa isporučitelja koji nije upisan u registar obveznika PDV-a

Datum: 06.06.2017, Utorak
Klasa: 410-19/17-02/190
Davatelj: Porezna uprava

      Navedenim dopisom uputili ste upit u vezi mogućnosti odbitka pretporeza temeljem računa isporučitelja koji nije upisan u registar obveznika PDV-a. Račun koji je izdao isporučitelj koji nije upisan u registar obveznika PDV-a ima sve elemente propisane člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i došlo je do stvarne isporuke dobara/usluga po istom računu.
      U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
      Člankom 58. stavkom 1. Zakona o PDV-u propisano je da porezni obveznik ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.
      Porezni obveznik može prema članku 60. stavku 1. Zakona o PDV-u odbiti pretporez za isporuku dobara ili usluga, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) odbitak pretporeza nije isključen prema članku 58. stavcima 4. i 8., članku 61. stavku 1. te članku 62. stavku 1. toga Zakona,
b) ima račun u vezi s isporukom dobara i usluga, izdan u skladu s odredbama članaka 78., 79., 80. i 81. toga Zakona, osim u slučaju iz točke c) ovoga stavka,
c) da za uvezena dobra ima jedinstvenu carinsku deklaraciju u kojoj je naveden kao primatelj ili uvoznik dobara te u kojoj je iskazan iznos PDV-a koji treba platiti ili je omogućeno njegovo izračunavanje,
d) kada je obvezan platiti PDV temeljem prijenosa porezne obveze prema članku 75. stavku 1. točkama 3., 6. i 7. te članku 75. stavcima 2. i 3. toga Zakona,
e) da iznos obveze PDV-a, kao i sve podatke potrebne za obračun PDV-a na stjecanje dobara unutar Europske unije iskaže u prijavi PDV-a iz članka 85. stavka 1. toga Zakona i da ima račun,
f) kod plaćenog predujma pretporez može odbiti ako je primljeni račun izdan u skladu s člankom 78. stavkom 1. toga Zakona.
      PDV mora prema članku 75. stavku 1. točki 5. Zakona o PDV-u plaćati izdavatelj računa iz članka 79. stavaka 10. i 11. toga Zakona te svaka osoba koja iskaže PDV na računu.
     Odredbom članka 79. stavka 11. Zakona o PDV-u propisano je ako netko na računu za isporučena dobra ili obavljene usluge iskaže PDV, iako za to nije ovlašten ili izda račun iako dobra nisu isporučena ili usluge nisu obavljene, duguje iskazani iznos PDV-a, osim kad ispravi račun izdan primatelju na način propisan za ispravak porezne osnovice u skladu s člankom 33. stavkom 7. ovoga Zakona.
     U vezi mogućnosti odbitka pretporeza temeljem računa kojeg je za obavljenu isporuku izdao porezni obveznik koji nije upisan u registar obveznika PDV-a očitovao se i Sud Europske unije u slučaju C-438/09 Boguslaw Julius Dankowski – Dyrektor Izby Skarboweh w Lodzi. U zaključku navedene presude navedeno je:
„1. Članci 18(1)(a) i 22(3)(b) Šeste direktive [...], kako je izmijenjeno i dopunjeno Direktivom 2006/18 [...], moraju se tumačiti u smislu da porezni obveznik ima pravo na odbitak PDV-a plaćenog u pogledu usluga koje mu je isporučio drugi porezni obveznik koji nije obveznik plaćanja tog poreza, ako relevantni računi sadrže sve informacije koje zahtijeva članak 22(3)(b), posebice informacije potrebne za identificiranje osobe koja je sastavila te račune i za utvrđivanje prirode pruženih usluga.
2. Članak 17(6) Šeste direktive [...], kako je izmijenjeno i dopunjeno Direktivom 2006/18 [...], mora se tumačiti na način da suprotan nacionalnom zakonodavstvu koje izuzima pravo na odbitak PDV-a koji je platio porezni obveznik drugom poreznom obvezniku koji je pružio usluge, ako se potonji nije registrirao kao obveznik plaćanja tog poreza.“
      Prema navedenoj presudi svaki porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza ako ima formalno uredan račun za isporuku koja mu je izvršena bez obzira što mu je račun izdao porezni obveznik koji nije upisan u registar obveznika PDV-a.
      Pravo na odbitak pretporeza tema je mnogih presuda Suda Europske unije, iz kojih proizlazi da je pravo na odbitak pretporeza temeljno pravo svakog poreznog obveznika. Međutim u slučaju prijevara poreznom obvezniku se može osporiti pretporez ako se dokaže da je znao ili morao znati da sa svojom kupovinom sudjeluje u transakciji koja je povezana sa prijevarnim izbjegavanjem plaćanja PDV-a.
      U skladu s navedenim porezni obveznik ostvaruje pravo na odbitak pretporeza prema članku 57. Zakona o PDV-u pri čemu moraju biti ispunjeni uvjeti propisani člankom 60. Zakona o PDV-u. Uvažavajući presudu donesenu u slučaju C-438/09 Boguslaw Julius Dankowski – Dyrektor Izby Skarboweh w Lodzi proizlazi da se poreznom obvezniku ne može osporiti pretporez samo na temelju toga što isporučitelj nije u sustavu PDV-a, ako su ispunjena dva osnovna uvjeta za odbitak pretporeza, odnosno postoji formalno ispravni račun i isporuka je stvarno obavljena.
      Uvažavajući prisilni i obvezujući karakter Zakona o PDV-u i presuda Suda Europske unije napominjemo, ako je kod izdavatelja računa utvrđeno da obračunani i naplaćeni PDV nije uplaćen u državni proračun tada potencijalno postoji prijevarno postupanje. U tom slučaju primatelju računa se može osporiti pretporez ako se temeljem objektivnih činjenica utvrdi da je isti znao ili morao znati da obračunani i naplaćeni PDV neće biti plaćen u državni proračun zbog prijevarnog postupanja.
      Primjenom presude u slučaju C-439/04 Axel Kittel činjenicu da je porezni obveznik znao ili morao znati moguće je dokazati time da li je porezni obveznik koji traži odbitak pretporeza izvršio dobru provjeru poslovnog partnera postupajući pažnjom dobrog gospodarstvenika da bi izbjegao svoju odgovornost radi sudjelovanja u PDV prijevari.
      Naime na internetskoj stranici Porezne uprave na poveznici http://pdv-reg.porezna-uprava.hr/RpoProvjeriObveznikaPdvWeb/home je javno dostupan podatak tko je obveznik PDV-a te je stoga razumljivo da porezni obveznici nove partnere provjere prije stupanja u poslovni odnos. Napominjemo da je na internetskoj stranici Porezne uprave na poveznici http://www.porezna-uprava.hr/PdviEu/Obrasci/PDV%20prijevare-%20upozorenje/Kako%20uočiti%20prijevare%20i%20priminakne%20zlouporabe%20sustava%20PDV_a.pdf objavljena i obavijest poreznim obveznicima o tome kako uočiti prijevare i kriminalne zlouporabe sustava PDV-a te kako se od istih zaštititi pri čemu je naglasak stavljen i na nove poslovne partnere.
      Primjenjujući navedeno znači da su u takvim slučajevima primatelji isporuka mogli znati da isporučitelji nisu obveznici PDV-a te da će navedeno najvjerojatnije dovesti do prijevarnog postupanja, stoga se istima može osporiti pretporez na način propisan člankom 127. Zakona o PDV-u. U tom slučaju napominje se da je obvezno potrebno utvrditi da je izdavatelj računa sudjelovao u poreznoj prijevari.
      Međutim, u slučaju ako porezni obveznik izdavatelj računa plati ili je platio u državni proračun neovlašteno iskazani PDV u računu, primatelj računa ima uz ispunjenje ostalih uvjeta pravo na odbitak pretporeza bez obzira što izdavatelj računa nije upisan u registar obveznika PDV-a. U tom slučaju izdavatelj računa u skladu s člankom 130. stavkom 1. točkom 4. Zakona o PDV-u podliježe prekršajnoj odgovornosti jer u računu nije iskazao sve propisane podatke.

Povratak na mišljenja