Odluka o dopunama Odluke o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Datum: 25.04.2020, Subota
NN br. 51/2020

U Odluci o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (Nar. nov., br. 43/20.), u točki III. stavku 1. podstavku 3. iza riječi: »povrće« briše se točka i dodaju se podstavci 4. i 5. koji glase:

» – med i pčelinji proizvodi

– konzumna jaja.«

U točki VI. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Prodaja na veliko voća, povrća i cvijeća na prostorima iz stavka 1. ove Odluke dopušta se u vremenu od 5,00 do 8,00 sati.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Ova Odluka stupa na snagu 25. travnja 2020., a primjenjuje se od 27. travnja 2020. godine.

Povratak na nove propise