Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

Datum: 29.05.2020, Petak
NN br. 64/2020

U Odluci o gradskim porezima Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 2/18., Nar. nov., br. 27/18.), u glavi II. VRSTE POREZA, podglava 2. Porez na potrošnju, iza članka 11. dodaje se novi članak 11.a koji glasi:

»Obveznici plaćanja poreza na potrošnju oslobađaju se plaćanja poreza na potrošnju u cijelosti, i to u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine; a u cilju ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).«

Ova Odluka stupa na snagu 26. svibnja 2020. godine.

Povratak na nove propise