Odluka o dopuni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Datum: 29.05.2020, Petak
NN br. 64/2020

U Odluci o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (Nar. nov., br. 51/20. i 62/20.) u točki II. stavku 3. iza riječi: »proizvodima« dodaje se zarez i riječi: »tradicijskim i umjetničkim obrtima koji prodaju svoje proizvode u prodavaonicama i na štandovima i klupama izvan tržnica«.

Ova Odluka stupa na snagu 29. svibnja 2020. godine.

Povratak na nove propise