Odluka o gradskim porezima Grada Kutine

Datum: 17.12.2010, Petak
NN br. 142/2010

Ovom Odlukom utvrđuju se stope, visina, te način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti izvor prihoda Grada Kutine.

Gradski porezi jesu:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na tvrtku ili naziv
4. porez na korištenje javnih površina

Obveznici poreza na dohodak koji na području Grada Kutine imaju prebivalište ili uobičajeno boravište plaćaju prirez porezu na dohodak po stopi od 12 %.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Ova Odluka stupa na snagu 25. prosinca 2010., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise