Odluka o gradskim porezima Grada Rovinja

Datum: 06.12.2019, Petak
NN br. 119/2019

      Odlukom o gradskim porezima utvrđuju se vrste gradskih poreza, stopa i visina poreza te ostalo od značaja za način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Rovinju – Rovigno.

      Odlukom se uvode sljedeći gradski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

      Danom stupanja na snagu i danom početka primjene ove Odluke prestaju važiti odredbe članaka 2., 4., 23., 24., 25., i 26. Odluke o javnim površinama (Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno br. 12/17.), a ostale odredbe predmetne odluke koje su postupovne naravi ostaju važiti do odgovarajućih izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu.

      Danom stupanja na snagu i danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno br. 7/17. i 11/17.).

     Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise