Odluka o gradskim porezima Grada Trogira

Datum: 30.10.2020, Petak
NN br. 119/2020

Odlukom se utvrđuju stope, visina, te način obračuna i plaćanja gradskih poreza. Gradski porezi prihod su proračuna Grada Trogira.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Trogira (Sl. gl. Grada Trogira br. 4/12 i Nar. nov., br. 77/12).

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, osim odredbi u vezi stope prireza porezu na dohodak koja se primjenjuju od 1. studenoga 2020. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise